magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  összes lapszám» IV. ÉVFOLYAM - 1998. 2. (12.) SZÁM - A kormányzás dilemmái
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   


A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája

Ács Zoltán: Nemzetiségek a történelmi Magyarországon. Budapest, Kossuth K. 1996.

Andorka Rudolf–Kolosi Tamás–Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport, 1996. Budapest, Tárki, Századvég 1996.

Angelusz Róbert: Optikai csalódások. Budapest, Pesti Szalon 1996.

Cseke Hajnalka: Határhelyzetek. Interjú Vitányi Ivánnal. Budapest, Pallas Stúdió 1996. (Politikusok, arcképek)

Fraser, Angus: A cigányok. Budapest, Osiris 1996. (Osiris könyvek. Történelem)

Furet, François: A francia forradalom története, 1770–1815. Budapest, Osiris 1996. (Osiris tankönyvek)

Haskó Katalin–Hülvely István: Bevezetés a politikatudományba. Budapest, Villányi úti Konferenciaközpont és Szabadegyetem Alapítvány 1996. (Villányi úti könyvek 7.) (Politikatudományi sorozat 3.)

Havas Péter: A brit pártok és pártrendszerek a 90-es években. Budapest, MTA PTI 1996. (Politikatudományi műhelytanulmányok 5. sz.)

Hegedűs B. András (fôszerk.): 1956 kézikönyve. 1. köt. Kronológia. 2. köt. Bibliográfia. 3. köt. Megtorlás és emlékezés. Budapest, 1956-os Intézet 1996.

Heller, Mihail–Nyekrics, Alekszandr: Orosz történelem. 1. köt. Az Orosz Birodalom története. 2. köt. A Szovjetunió története. Budapest, Osiris–2000 1996. (Europa Varietas)

Horváth M. Tamás: Pártok a helyi önkormányzatokban. A települések politikai intézményei. Budapest, Magyar Közigazgatási Intézet 1996.

Horváth M. Tamás–Kiss József (szerk.): Aréna és otthon. Lakóhelyi szolgáltatások, városesetek és a "köz" véleményei. Írások önkormányzati rendszerünk elsô fél évtizedérôl (1990–1995). Budapest, Politikai Tanulmányok Intézete Alapítvány 1996.

Inotai András–Tamás Pál (szerk.): Európai politikai évkönyv, 1995–1996. Budapest, MTA TKKK 1996.

Izsák Lajos–Szabó József–Szabó Róbert (összeáll. és szerk.): 1956 vidéki sajtója. Budapest, Korona K. 1996.

Kenedi János: Kis állambiztonsági olvasókönyv: október 23.–március 15.–június 16. a Kádár-korszakban. 1–2. köt. Budapest, Magvetô 1996.

Kissinger, Henry: Diplomácia. Budapest, Panem 1996.

Kopátsy Sándor: A mi XX. századunk. Budapest, Belvároi Kvk. 1996.

Kurtán Sándor–Sándor Péter–Vass László (szerk.): Magyarország politikai évkönyve 1995-rôl. Budapest, Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány 1996.

Lackó Miklós: Sziget és külvilág. Válogatott tanulmányok. Budapest, MTA Történettudományi Intézet 1996. (Társadalom- és művelôdéstörténeti tanulmányok 18.)

Ladó Mária–Tóth Ferenc (szerk.): Helyzetkép az érdekegyeztetésrôl (1990–1994). Az Érdekegyeztetô Tanács Tényfeltáró Bizottságának zárójelentése. Budapest, Érdekegyeztetô Tanács Titkársága 1996.

Lakatos László: Az élet és a formák. Hajnal István történelemszociológiája. Budapest, Új Mandátum Kvk. 1996.

Lázár Guy–Lendvay Judit–Örkény Antal–Szabó Ildikó: Többség–kisebbség. Tanulmányok a nemzeti tudat témakörébôl. Budapest, Osiris, MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport 1996. (Jel-Kép könyvek)

Lengyel László: A rendszerváltó elit tündöklése és bukása. Budapest, Helikon 1996.

Lukacs, John: 1945 a nulla év. Budapest, Európa 1996.

Paczolay Péter–Szabó Máté: A politikatudomány kialakulása. A politikaelmélet története az ókortól a huszadik századig. Budapest, Korona K. 1996.

A polgári Magyarországért. "Két pogány közt egy hazáért". A FIDESZ–Magyar Polgári párt vitairata. Budapest, FIDESZ Központi Hivatala 1996.

Romsics Ignác: Helyünk és sorsunk a Duna-medencében. Budapest, Osiris 1996.

Sajó András: Jogosultságok. Budapest, MTA Állam- és Jogtudományi Intézet, Seneca 1996.

Sárközy Tamás: A hatékonyabb kormányzásért (avagy egy technokrata reménytelen bozótharca az államapparátussal és a politikával szemben). Budapest, Magvetô 1996.

Schlett István: A magyar politikai gondolkodás története. 1. köt. Budapest, Korona K. 1996.

Skinner, Quentin: Machiavelli. Budapest, Athenaeum 1996. (Mesteriskola)

Szakál Gyula: Túlélési stratégiák, hatalmi manipulációk a szlovákiai magyarság körébôl (1957–1990). Budapest–Gyôr–Pozsony, Műhely 1996.

Szegedy-Maszák Aladár: Az ember ôsszel visszanéz… Egy volt magyar diplomata emlékirataiból. 1–2. köt. Budapest, Európa–História 1996.

Szekerczés István: Bürokrácia vagy maffiokrácia. (Esszék a társadalom két fô mozgatóerejérôl.) Komárom, Szerzô 1996.

Tischler János (összeáll., ford., bev.): Az 1956-os magyar forradalom lengyel dokumentumai. Budapest, 1956-os Intézet, Windsor K. 1996.

Varga Lajos: Garami Ernô. Politikai életrajz. Budapest, Napvilág K. 1996.

*

Akik nyomot hagytak a XX. századon. Eszmetörténeti elôadások 1. Budapest, Napvilág 1996.

Alexander, Jeffrey C.: Szociológiaelmélet a II. világháború után. Budapest, Balassi K. 1996.

Andorka Rudolf: Merre tart a magyar társadalom? Szociológiai tanulmányok a magyar társadalom változásairól és problémáiról. Lakitelek, Antológia K. 1996.

Bayer József: A politikai legitimitás. Elméletek és viták a legitimitásról és a legitimációs valóságról. Budapest, Napvilág, Scientia Humana 1997.

Borbándi Gyula: Magyar politikai pályaképek 1938–1948. Budapest, Európa 1997.

Chirac, Jacques: Egy új Franciaországért. Budapest, Mundus 1997.

Enyedi Zsolt: Pártok a politikatudományban. Budapest, MTA PTI 1997. (Politikatudományi műhelytanulmányok 6. sz.)

Fricz Tamás: A népi-urbánus vita tegnap és ma. Budapest, Napvilág 1997.

Gazdag Ferenc: Franciaország története. Budapest, Zrínyi K. 1996.

Gergely András, A.: Kisebbség, etnikum, regionalizmus. Budapest, MTA PTI 1997.

Hook, Sidney: A szabadság paradoxonai. Budapest, Osiris, Readers Intern 1997.

Karády Viktor: Zsidóság, polgárosodás, asszimiláció. Tanulmányok. Budapest, Cserépfalvi 1997.

Kiss József–Ripp Zoltán–Vida István (vál. és szerk.): Magyar–jugoszláv kapcsolatok 1956. december – 1959. február. A magyar–jugoszláv kapcsolatok és a Nagy Imre-csoport sorsa. Dokumentumok. Budapest, MTA Jelenkor-kutató Bizottság 1997.

Kovács András: A különbség köztünk van. Az antiszemitizmus és a fiatal elit. Budapest, Cserépfalvi 1997.

Krasznai Zoltán: A birodalom romjain. Publicisztikai írások. Budapest, Új Mandátum 1996.

Lányi András: Valahol megint utat vesztettünk. Budapest, Liget Műhely Alapítvány 1996.

Lévai Csaba (vál., ford., szerk., jegyz.): Új rend egy új világban. Dokumentumok az amerikai politikai gondolkodás korai történetéhez. Debrecen, DUP 1997.

Mazsu János–Setényi János (szerk.): A jó polgár. Társadalomismereti forráskönyv egyetemi hallgatóknak és középiskolai tanároknak. 2. kiadás. Debrecen, Csokonai K. 1996.

Melman, Josszi–Ravin, Dan: Igazi barátok. Az amerikai–izraeli szövetség valódi története. Budapest, Osiris 1997.

Perczel György (szerk.): Magyarország társadalmi-gazdasági földrajza. Egyetemi tankönyv. Budapest, ELTE Eötvös K. 1996.

Prepuk Anikó: A zsidóság Közép- és Kelet-Európában a 19–20. században. Debrecen, Csokonai K. 1997.

Révész Sándor: Aczél és korunk. Budapest, Sík K. 1997.

Sik Endre–Tóth Judit (szerk.): Migráció és politika. Politikai Tudományok Intézete Nemzetközi Migráció Kutatócsoport évkönyve, 1996. Budapest, MTA PTI 1997.

Szigeti Péter: A jogállamiság változásai – elméleti és történeti nézôpontból. Budapest, MTA PTI 1997.

Tóth Károly (bev. és szerk.): Kelet-Európa új alkotmányai. Szeged, JATE ÁJK Alkotmányjogi Tanszék 1997.


 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék