magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  összes lapszám» IV. ÉVFOLYAM - 1998. 2. (12.) SZÁM - A kormányzás dilemmái
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   


Nyilatkozat*

I. A romániai magyar közösségnek legfôbb célja, hogy nemzeti identitásának háborítatlan megtartásához minden feltétele meglegyen egy demokratikus Romániában, amelynek kialakításában a romániai társadalom alkotó és meghatározó tényezôjeként, a többségi román nemzet partnereként kíván részt venni.

A IV. Kongresszuson** elfogadott Program Alapelvei értelmében a Romániai Magyar Demokrata Szövetség a romániai magyarság különbözô autonóm területi, politikai és rétegszervezeteinek érdekvédelmi közössége, amely országos és helyhatósági szinten biztosítja a romániai magyarság közképviseletét, egyezteti és ösztönzi a társadalmi önszervezôdés különbözô formáit. Az RMDSZ elengedhetetlennek tartja olyan politikai környezet kialakítását, amelyben az érdekvédelem elvi alapját az egyetemes emberi jogok, illetve a kollektív nemzeti közösségi jogok, a jogállam, a piacgazdaság és a civil társadalom értékei képezik, egy olyan államban, amely elutasít minden totalitarista, fasiszta, kommunista ideológiát és gyakorlatot, az antiszemitizmust, a nacionalizmust, a sovinizmust.

Ennek a célnak a megvalósításához az RMDSZ elengedhetetlenül szükségesnek tartja:

– a romániai magyar közösség politikai, gazdasági, kulturális megerôsödését;

– a belsô önrendelkezés jogának fokozatos érvényesítését, ami önkormányzati elven mûködô, a román jogrendbe beilleszkedô saját intézményrendszert feltételez;

– az aktív szerepvállalást a romániai politikai életben, a társadalom mielôbbi demokratizálása, a jogállam megteremtése, a gazdaság szerkezetének korszerûsítése, a privatizáció és a piacgazdaság megvalósítása érdekében;

– Romániának az európai és euroatlanti közösségbe való integrálódását;

– Románia és Magyarország viszonyának kölcsönös politikai és gazdasági érdekeken alapuló rendezését, amely csak a romániai magyarság helyzetének méltányos megoldásával valósulhat meg;

– a román nemzettel és a más nemzeti kisebbségekkel konfliktusmentes és konstruktív együttélési formák kialakítását, egy olyan közös haza megteremtését, amelynek alapja a plurális társadalom elismerése, a szabad, egyenjogú állampolgárok mellérendelô viszonya, eleve kizárva a hátrányos megkülönböztetést, a nemzeti kizárólagosság és felsôbbrendûség bármely formáját…

II. Tudatában annak, hogy az 1996-os esztendô hosszú idôre meghatározza az ország demokratizálódásának lehetôségeit, és hogy a választások döntô jelentôségûek lesznek a romániai magyar nemzeti közösség számára, kiemelten fontosnak értékeljük azt a szerepet, amit Szövetségünk az elkövetkezô idôszakban vállal. A helyhatósági és a parlamenti választások döntik el, hogy a romániai magyarság képes-e olyan helyzetbe hozni saját érdekképviseleti szervezetét – az RMDSZ-t –, hogy az döntéshozói, akár kormányzati tényezôként is érvényesíteni tudja érdekvédelmi feladatait.

Támogatni kívánjuk mindazokat a román politikai erôket, amelyek valós garanciát jelenthetnek a jogállamiság, a piacgazdaság, a demokratikus törvényhozás és kormányzás, a széles körû helyi autonómia megvalósításában, és ismételten szorgalmazzuk a többségi román nemzet képviselôivel való párbeszédet, amelynek célja az érdekegyeztetés, a fogalomtisztázás, a megoldáskeresés, valamint a közösen kidolgozott megoldások érvényesítése. Meggyôzôdésünk, hogy egy olyan dialógus, amely a szubszidiaritás, az önkormányzatiság és a különbözô autonómiaformák fogalmának a román közvélemény elôtti tisztázásához, az ezek érvényre juttatásához fûzôdô össztársadalmi érdek felismeréséhez is elvezet, fontos szerepet játszhat egy pozitív irányú választási kampányban. Egy magyarellenességre kiélezett, nacionalista központú kampány újabb négy évre az ország elszigetelését és az integrálódás folyamatát gátló erôk elôretörését eredményezné. Ennek megakadályozásáért felelôs minden politikai erô.

Részt veszünk és felelôsséget vállalunk az ország demokratikus fejlôdését meghatározó helyi és országos döntések meghozatalában, szövetségeket kötve a többségi román nemzet azon erôivel, amelyek egyértelmûen vállalják az európai és euroatlanti integrációt, ezáltal szavatolva a reformfolyamat következetes véghezvitelét, és célul tûzik ki a demokratikus gyakorlat, a plurális társadalom megvalósítását Romániában. Fontosnak tartjuk, hogy a választási kampány során a társadalom valós problémái és az azok gyakorlati megoldását célzó programok kerüljenek elôtérbe. Az RMDSZ tudatában van annak, hogy a demokratikus választások egyik meghatározó tényezôje a kampány hangvétele. Olyan európai stílusú kampány hívei vagyunk, amely kizárja annak lehetôségét, hogy szélsôséges, sovén erôk a közvélemény megtévesztésével, valótlan ellenségkép kialakításával megszerezhessék a politikai hatalmat, amelyet Románia valós érdekei ellen gyakorolnának.

III. Az RMDSZ az 1996-os választások jelentôségét abban is meghatározónak látja, hogy – az elmúlt évek ilyen irányú negatív tapasztalatával ellentétben – a jövôben a romániai helyhatóságokban és a parlamentben a minôségi kritériumoknak kell érvényesülniük. Ennek érdekében a maga részérôl vállalja jelöltjei szakmai hozzáértésének és megbízhatóságának szigorú megmérettetését. A jelöltek kiválasztásának folyamatában az eddiginél nagyobb szerepet kívánunk biztosítani a civil társadalmi szervezeteknek, hogy ez a szféra is hatékonyabb társadalomalakító erôvé váljék. Általában szükségesnek véljük a minél szélesebb közvélemény bevonását a jelöltek kiválasztásába. A szövetség és választói közötti bizalom erôsítéséhez elengedhetetlennek tartjuk az elmúlt négy év tapasztalatainak átvilágítását és kritikus elemzését,

Ugyanakkor az RMDSZ-nek meg kell találnia a belsô érdekegyeztetésnek azokat a módozatait, amelyek a vitás kérdéseket nyugvópontra juttatják, érvényesítik a Szövetség által meghatározott prioritásokat, biztosítják testületeink mûködését és a társadalommal való kapcsolat zavartalanságát.

Következésképpen: Programunk alapelveinek, az RMDSZ taktikai-stratégiai elképzeléseinek érvényesítésében prioritásnak tekintjük a romániai magyarság súlyának növelését az ország politikai, gazdasági életében és a közigazgatásban, részvételünk erôsítését az ország sorsát befolyásoló központi és helyi szervekben.

Meggyôzôdésünk, hogy jelen nyilatkozatunk nemcsak a romániai magyar nemzeti közösség egységes akaratát fejezi ki, hanem a fenti célok megvalósítása Románia valamennyi állampolgárának közös érdeke is.

Székelyudvarhely, 1996. január 14.

A Szövetségi Képviselôk Tanácsa

———————————

* Forrás: RMDSZ Tájékoztató V. évf. 696. sz. 1996. jan. 15.

** Az RMDSZ IV. (kolozsvári) Kongresszusán elfogadott programot terjedelmi okokból nem közöljük. Az V. Kongresszus a Program alapszövegén csak stiláris módosításokat eszközölt, ugyanakkor kiegészítette azt egy kormánykoalíciós cselekvési prioritásokat tartalmazó fejezettel.


 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék