magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  összes lapszám» II. ÉVFOLYAM - 1996. 3. (5.) SZÁM - Egyéni jogok - kollektív jogok
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   


A nemzetiségi irodalom
válogatott bibliográfiája

1969

Arató Endre: Az 1868. évi népoktatási törvény és a nemzetiségi politika. Pedagógiai Szemle 1969. 6. sz. 521-532.

Arató Endre: A magyar-cseh-szlovák viszony ötven éve. Bp. 1969, Kossuth. 139 l.

Arató Endre: A nemzetfogalom vitája a Szovjetunióban. Párttörténeti Közlemények 1969. 1. sz. 104-123.

Balázs Péter: A Duna keleti kapujában. Korunk 1969. 5. sz. 684-695.

Bellér Béla: A Magyar Népköztársaság és a Tanácsköztársaság nemzetiségi kultúrpolitikája. Történelmi Szemle 1969. 1-2. sz. 1-25.

Gáll Ernô: Társadalomtudomány és önismeret. Korunk 1969. 6. sz. 826-833., 7. sz. 1000-1009.

Gergely Ernô: Az ukrán- és németkérdés a Magyar Tanácsköztársaság nemzetiségi politikájában. Századok 1969. 2-3. sz. 425-448.

Hock Rezsô: A nemzetiségi nyelvek egyenrangú használata mint önigazgatási megállapodás. = A nemzetek közötti viszony idôszerû kérdései az önigazgatású társadalomban. Újvidék 1969, Fórum. 147-153.

Komanovics József: A népi demokratikus forradalom és a telepítés Baranya megyében 1945-1947 között. = Tanulmányok a Dél-Dunántúl történetébôl (1944-1948). Pécs 1969, Városi Tanács. 93-147.

Kongó Tivadar: A nemzetiségek helyzete és nyelvi egyenjogúságuk érvényesítése az igazságügyi és egyéb szervek elôtti eljárásban Vajdaság Szocialista Autonóm Tartományban. Szabadka 1969, ny. n. 29.

Kós Károly: Hármaskönyv. Szépirodalom, publicisztika, grafika. Bev. Balogh Edgár. Bukarest 1969, Irodalmi Kiadó. 579 l.

Kósa László: Nemzetiségek a mai Magyarországon. Valóság 1969. 4. sz. 12-22.

Kôvári László: A Tanácsköztársaság és a nemzeti kérdés. Párttörténeti Közlemények 1969. 1. sz. 40-57.

Kunszabó Ferenc: A sokgyökerû Magyar Bácska. A nemzetiségi kérdés. Forrás 1969. 5-6. sz. 64-73.

Melvinger, Zlatko: A vajdasági területi iskolák eddigi fejlôdésének néhány jellegzetessége. = A nemzetek közötti viszony idôszerû kérdései az önigazgatású társadalomban. Újvidék 1969, Fórum 127-145.

Mezei István: A nemzeti egyenjogúság regionális gazdasági tényezôi a Vajdaságban. = A nemzetek közötti viszony idôszerû kérdései az önigazgatású társadalomban. Újvidék 1969, Fórum. 13-60.

Mirnics Károly: Autonóm nemzetiségi fejlôdésünk új lehetôségei. A vajdasági alkotmánytervezet kapcsán. Híd 1969. 1. sz. 87-104.

Popovic, Dusan: A nemzetiségi nyelvek egyenjogúságáról. = A nemzetek közötti viszony idôszerû kérdései az önigazgatású társadalomban. Újvidék 1969, Fórum. 111-125.

Rehák László: A nemzetiségek idôszerû kérdései. Híd 1969. 10. sz. 1152

Rehák László: Vajdaság Autonóm Tartomány lakossága nemzetiségi megoszlásának jellegzetességei. = A nemzetek közötti viszony idôszerû kérdései az önigazgatású társadalomban. Újvidék 1969, Fórum 61-75.

Révay István: A nemzeti kérdés éve 1968. Katolikus Szemle 1969. 3. sz. 200-213., 4. sz. 307-326.

Romic, Desa: A nemzeti egyenjogúság távlatai Vajdaság önigazgató társadalmában. = A nemzetek közötti viszony idôszerû kérdései az önigazgatású társadalomban. Újvidék 1969, Fórum. 76-87.

Steiner Tibor - Obermayer Béla - Kozel Leóné: A nemzetiségek helyzete Komárom megyében. Új Forrás 1969. 3. sz. 79-92.

Tilkovszky Lóránt: Teleki Pál. Legenda és valóság. Bp. 1969, Kossuth. 189 l. (Népszerû történelem.)

Urosevics Danilo: A magyarországi délszlávok kulturális egyesületei. Bp. 1969, Házi soksz. 124 l. (A Könyvtártudományi és Módszertani Központ kiadványai)

Urosevics Danilo: A magyarországi délszlávok története. Bp. 1969, TIT. 14 l. Bibliográfia a jegyzetekben.

Venczel József: A statisztika a társadalomkutatás határán. Korunk 1969. 6. sz. 834-838.

1970

Angyal Endre: Magyar-horvát kapcsolatok a historiográfiában. = Tanulmányok Dél-Dunántúl történetébôl. Bp. 1970, Akadémia. 77-109.

Arató Endre: A csehszlovák föderáció történeti elôzményei. Valóság 1970. 1. sz. 36-47.

Boros Ferenc: Magyar-csehszlovák kapcsolatok 1918-1921-ben. Bp. 1970, Akadémia. 330. l. Bibliogr. 313-323.

Buzás József: A Magyar Tanácsköztársaság nemzetiségi jogalkotásának kérdéséhez. = Társadalom és nemzet a Magyar Tanácsköztársaságban. Szerk. Mészáros Károly. Bp. 1970. 97-114.

Csizmadia Andor: Önkormányzatok - nemzeti bizottságok a felszabadulás után. Állam és Igazgatás 1970. 4. sz. 300-311.

Kávássy Sándor: Kossuth a nemzetiségi kérdésrôl emigrációs irataiban. Eger 1970, Borsod m. ny. 407-417. Klny. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis Tom. 8. (Az Egri Ho Si Minh Tanárképzô Fôiskola füzetei 750.)

Komanovics József: Szlovákiai magyarok betelepítése Baranyában 1947-1948-ban. Agrártörténeti Szemle 1970. 1-2. sz. 181-200.

Kunszabó Ferenc: Hontalan honosok. Néhány jellemzô példa a bácskai nemzetiségi községek lakóinak a második világháború alatti és utáni sorsáról. Forrás 1970. 2. sz. 30-36.

Lantos Ferenc: Nemzetiségi nyelvoktatás a mohácsi járásban. Baranyai Mûvelôdés 1970. dec. 32-36.

Mirnics Károly: Demográfiai jellegzetességek a jugoszláviai magyar nemzetiség életében. Híd 1970. 1. sz. 83-99. Ua. Demográfia 1970. 3. sz. 269-282.

Mirnics Károly: Vajdaság sorsa a nemzetiségek sorsa. Híd 1970. 7-8. sz. 823-841.

Mokuter Iván: A nemzetiségi oktatás néhány idôszerû kérdése. Baranyai Mûvelôdés 1970. dec. 28-31.

Mucsi Ferenc: Lenin és a nemzetiségi kérdés. Történelmi Szemle 1970. 2. sz. 230-239.

Nagy Károly: "Szubkultúrákat" vagy "integrációt"? (A külföldi magyar iskolák szerepérôl.) Új Látóhatár 1970. 3. sz. 239-247.

Pölöskei Ferenc: Tisza István nemzetiségi politikája az elsô világháború elôestéjén. Századok 1970. 1. sz. 3-34.

Rehák László: Kívánt segítség és hivatlan atyáskodás a nemzetiségek érvényesülési folyamatában. Híd 1970. 7-8. sz. 801-822.

Hozzászólás: Bozóki Antal Híd 1970. 10-11. sz. 1154-1162.

Rehák László: Lenin és a nemzeti kisebbségek helyzete. Híd 1970. 4. sz. 428-439.

Rehák László: A nemzetiségek nyelvi egyenjogúságára vonatkozó politikai nézetek alakulása Jugoszláviában. 1-2. köt. Belgrád-Szabadka 1970. Soksz. 41 l.; 32 l.

Révay István: A nemzeti kérdés éve 1968. Katolikus Szemle 1970. 1. sz. 35-44.

Sikfôi Tamás: Az internacionalizmus és nacionalizmus problémái 1918-1921 között Dél-Dunántúlon. Baranyai Mûvelôdés 1970. ápr. 165-171.

Spira György: A pesti forradalom baloldalának nemzetiségi politikája 1848 márciusában. Magyar Tudomány 1970. 10. sz. 727-735.

Szalatnai Rezsô: Kisebbségben és igazságban. Pozsony 1970, Madách. 410 l.

Tilkovszky Lóránt: A német irredenta és Magyarország. A magyarországi népinémet (volkdeutsch) mozgalom útja. Történelmi Szemle 1970. 3. sz. 369-396.

Varga László: A jugoszláviai magyarság társadalmi-politikai helyzete. Híd 1970. 10-11. sz. melléklete 1-32.

Vargyai Gyula: Nemzetiségi kérdés és integráció. Adalékok Jászi Oszkár nemzetiségi koncepciójának értékeléséhez. Pécs 1970, Pécsi Szikra ny. 21. l. (Studia iuridica Auctoritate Universitetis, Pécs publicata 68.)

1971

Andrásfalvy Bertalan: A Duna menti népesség történetének néhány vonása. Baranyai Mûvelôdés 1971. 4. sz. 94-96.

Angyal Endre: A baranyai horvát irodalom múltjából. Baranyai Mûvelôdés 1971. 3. sz. 113-116.

Arató Endre: Kelet-Európa története a 19. század elsô felében. Bp. 1971, Akadémia. 597 l. Bibliogr. 477-573.

Balázs László: A kétnyelvûség néhány szociológiai vonatkozása. Korunk 1971. 10. sz. 1462-1469.

Bálint István: A nemzetek és a nemzetiségek az alkotmányfüggelékben. Híd 1971. 4. sz. 489-501.

Danic, Vladimir: A nemzetiségi viszonyok kérdései Szabadkán. Üzenet 1971. 2. sz. 187-195.

Fehér Pál, E.: A szomszéd nyelvét is... A nemzetiségi kérdés Romániában. Forrás 1971. 2. sz. 64-68.

Fogarassy László: Bevezetés a burgenlandi kérdés forrásaiba és irodalmába. Soproni Szemle 1971. 2. sz. 138-145.

Fürész Klára: Nemzetiségi egyenjogúság a Magyar Népköztársaságban. ELTE Acta 13. köt. Bp. 1971, ELTE ÁJK. 193-206.

Hock Rezsô: Joggyakorlat magyarul, egyenjogúan. Aktuális szemlélôdés az egyenjogú nyelvhasználat néhány jogi és gyakorlati kérdésérôl. Híd 1971. 3. sz. 355-365.

Horváth Ferenc: A kanizsai határôrvidék nemzetiségei és a török veszély. Vasi Szemle 1971. 4. sz. 555-563.

Illyés Gyula: A népek és tudatuk. Jelenkor 1971. 12. sz. 1070-1073.

Janics Kálmán: A szlovákiai magyar társadalom ötven éve. Valóság 1971. 6. sz. 20-31.

Kemény G. Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában. 5. köt. Bp. 1971, Tankönyvk. 739 l.

Kemény G. Gábor: Magyar-délszláv vonatkozások Mocsáry Lajos XX. századi pályaképében. A Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei 1971. 5-6. sz. 89-96.

Komanovics József: A magyarországi német nemzeti mozgalom történetének vázlata (a 18. századtól) az 1930-as évek végéig. Baranyai Mûvelôdés 1971. 2. sz. 85-90.

Kós Károly: Kalotaszegi vállalkozás. Korunk 1971. 10. sz. 1501-1512.

Mayer Mária: Skizmatikus parasztmozgalom Kárpátalján a XX. század elején. Történelmi Szemle 1971. 1-2. sz. 106-132.

Mikó Imre: Nemzet és nemzetiség. Korunk 1971. 5. sz. 681-691.

Mikó Imre: Nyelvhasználat és jogtörténet az erdélyi fejedelemség korától 1868-ig. Korunk 1971. 10. sz. 1547-1555.

Mirnics Károly: A jugoszláviai magyar diaszpóráról. Üzenet 1971. 4. sz. 440-447.

Mirnics Károly: A nemzetiségi kérdés útjai és útvesztôi. Híd 1971. 5. sz. 605-613.

Nagy György: A nemzetiség fogalma. Korunk 1971. 5. sz. 663-673.

Puskás Julianna: Az amerikai magyarok történetének néhány tapasztalata. Vigilia 1971. 7. sz. 489-497.

Puskás Julianna: Az amerikai magyarság etnikus intézményei. Vigília 1971. 3. sz. 202-210. - Egyletek; 4. sz. 283-287. - Az egyházak; 5. sz. 348-356. - A sajtó.

Soós Katalin: Burgenland az európai politikában (1918-1921). Bp. 1971, Akadémia. 193 l. Bibliogr. 179-185.

Vargyai Attila: A nemzetiségi bizottság a körmendi járásban. Állam és Igazgatás 1971. 6. sz. 509-516.

Venczel József: Demográfiai gondok a társadalomkutatásban. Korunk 1971. 9. sz. 1281-1287.


 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék