magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  összes lapszám» IV. ÉVFOLYAM - 1998. 3-4. (13-14.) SZÁM - Öndefiníciós kísérletek
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   


A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája

Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Bp. Osiris 1997. (Osiris tankönyvek)

Bánfalvy Csaba: A munkanélküliség. 2. átdolgozott és bôvített kiadás. Bp. Magvetô 1997.

Berend T. Iván: A történelem – ahogyan megéltem. Bp. Kulturtrade 1997.

Bojtár Endre: Bevezetés a baltisztikába. A balti kultúra a régiségben. Bp. Osiris 1997. (Osiris tankönyvek)

Bôhm Antal: Ingázás tegnap és ma. Kutatási beszámoló. Bp. MTA PTI 1997. (Politikatudományi műhelytanulmányok 8. sz.)

Constant, Benjamin: A régiek és a modernek szabadsága. Bp. Atlantisz 1997. (Mesteriskola)

Csepeli György: Szociálpszichológia. Bp. Osiris 1997. (Osiris tankönyvek)

Csiffáry Tamás (sajtó alá rend., szerk,): Szálasi Ferenc börtönnaplója, 1938–1940. Bp. Budapest Fôváros Levéltára, Filum 1997.

A demokrácia intézményrendszere Magyarországon. (Balázs István et. al.) Bp. MTA 1997. (Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. 1. Rendszerváltozás: piacgazdaság, társadalom, politika.)

Elek István: Polgár és kora. Bp. Osiris 1997.

Ellwood, Sheelagh: Franco. Bp. Akad. K. 1997. (Y könyvek)

Engelmann, Peter: Hegel – filozófia és totalitarizmus. Bp. Osiris 1997. (Horror metaphysicae)

Fáy László: "Ha majd a bôség kosarából…" Bp. Belvárosi K. 1997.

Fukuyama, Francis: Bizalom. A társadalmi erények és a jólét megteremtése. Bp. Európa 1997.

Gábor Éva (vál., jegyz.): Mannheim Károly levelezése, 1911–1946. Bp. Argumentum K. – MTA Lukács Archívum 1996.

Gergely Jenô–Kardos József–Rottler Ferenc: Az egyházak Magyarországon Szent Istvántól napjainkig. Bp. Korona K. 1997.

Globalizáció és nemzeti érdek. (Ágh Attila et. al.) Bp. MTA 1997. (Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. 1. Rendszerváltozás: Piacgazdaság, társadalom, politika.)

Goldschmidt, Arthur Jr.: A Közel-Kelet rövid története. Bp. Maecenas 1997.

György Péter: Az ó-új világ. Bp. Magvetô 1997. (Lassuló idô)

Gyôri Szabó Róbert: A kommunista párt és a zsidóság (1945–1956). 2. javított, bôvített kiadás. Bp. Windsor 1997.

Harsányi Iván–Jemnitz János–Székely Gábor (szerk.): A nemzetközi munkásmozgalom történetébôl. Évkönyv. 23. évf. 1997. Bp. Magyar Lajos Alapítvány. Politikatörténeti Alapítvány 1997.

Hobsbawm, Eric J.: A nacionalizmus kétszáz éve. Elôadások. Bp. Maecenas 1997. (Maecenas kiskönyvtár)

Horváth Csaba (szerk.): Konfliktus, konszenzus, kooperáció. Tanulmánykötet. 2. Országos Politológus Vándorgyűlés, Pécs 1996. Pécs JPTE Továbbképzô Központ. Bp. Friedrich Ebert Alapítvány 1997.

Horváth M. István (szerk.): Európai integráció az önkormányzatok szemszögébôl. Szemináriumi jegyzet. Bp. Magyar Közigazgatási Intézet 1997.

Juhász József: A délszláv háborúk. Bp. Napvilág 1997.

Kende Péter (vál. és bev.): Bibó nyugatról – életében, holtában. Külhoni magyarok írásai Bibó Istvánról. Basel, Bp. Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 1997.

Kende Péter: Az én Magyarországom. Bp. Osiris 1997.

Kennedy, Paul: A huszonegyedik század küszöbén. Bp. Napvilág 1997.

Kereszty András (szerk.): Tények könyve '97. Magyar és nemzetközi almanach. Bp. Greger-Delacroix 1997.

Kiss Balázs: Foucault, még Foucault elôtt. Bp. MTA PTI 1997. (Politikatudományi műhelytanulmányok 9. sz.)

Kiss Gy. Csaba: Lengyel napló. Miskolc. Felsômagyarország K. 1997.

Koselleck, Reinhart: Az aszimmetrikus ellenforradalmak történelmi-politikai szemantikája. Bp. Jószöveg K. 1997. (Jószöveg tankönyvek)

Kôrôsi Zsuzsanna–Tóth Pál Péter (szerk.): Pártok 1956. Válogatás 1956-os pártvezetôk visszaemlékezéseibôl. Bp. 1956-os Intézet 1997.

Kulcsár Kálmán: Jogszociológia. Bp. Kulturtrade 1997.

Kulcsár Kálmán: A politikai rendszer és a magyar valóság. Bp. MTA PTI 1997. (Politikatudományi műhelytanulmányok 10. sz.)

Kulcsár Kálmán: A nemzetközi viszonyok a második világháború után. (Változások és elméletek.) Bp. MTA PTI 1997. (Politikatudományi műhelytanulmányok 11.)

Kupa László: Pulszky Ágost politikai nézetei. Bp. Seneca 1997.

Kurtán Sándor–Sándor Péter–Vass László (szerk.): Magyarország politikai évkönyve 1996-ról. Bp. Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány 1997.

Lánczi András: A XX. század politikai filozófiája. Miskolc. Bíbor K. 1997. (Me-teoria I.)

Leier, Manfred (szerk.): Ez volt a század. 100 év történelme fotókban elbeszélve. Bp. Officina Nova. Magyar Könyvklub 1996.

Lendvai, Paul: Feketelistákon. Egy közép-európai élményei. Bp. Pesti Szalon 1997.

Lengyel László: Mozgástér és kényszerpálya. Bp. Helikon 1997.

Lévai Katalin–Tóth István György (szerk.): Szerepvállalások. Jelentés a nôk helyzetérôl, 1997. Bp. Tárki. Munkaügyi Minisztérium Egyenlô Esélyek Titkársága 1997.

Magyarország, 1996. Beszámoló a társadalom és a gazdaság fôbb folyamatairól. Bp. KSH 1997.

Mann, Golo: Németország története. 1919–1945. Bp. Balassi K. 1997.

Montesquieu: A rómaiak nagysága és hanyatlása. 2. kiad. Bp. Kossuth K. 1997.

Örkény Antal: Hétköznapok igazsága. Bp. Új Mandátum 1997. (Nagyítás. Szociológiai könyvek 3.)

Pipes, Richard: Az orosz forradalom története. Bp. Európa 1997.

Popper, Karl R.: Megismerés, történelem, politika. Válogatott írások és elôadások. Bp. AduPrint 1997.

Rákosi Mátyás: Visszaemlékezések. 1940–1956. 1–2. köt. Bp. Napvilág 1997.

Robbins, Keith: Churchill. Bp. Akad. K. 1997. (Y könyvek)

Schanda Balázs (szerk.): Alkotmányjogi alapismeretek. Debrecen. Csokonai K. 1997.

Seligman, Adam B.: A civil társadalom eszméje. Bp. Kávé K. 1997.

Shennan, Andrew: De Gaulle. Bp. Akad. K. 1997. (Y könyvek)

Sipos Levente–Tóth Pál Péter: A népi mozgalom és a magyar társadalom. Tudományos tanácskozás a szárszói találkozó 50. évfordulója alkalmából. Bp. Napvilág 1997.

Sipos Péter (fôszerk.): Magyarország a második világháborúban. Lexikon A-Zs. Bp. Petit Real Kvk. 1997.

Sólyom László–Holló András (szerk.): Az Alkotmánybíróság határozatai, 1996. Bp. Magyar Hivatalos Közlönyök. 1997.

Stumpf István (szerk.): Két választás között. Bp. Századvég 1997. (Századvég választási kötetek)

Svoray, Yaron–Taylor, Nick: Hitler árnyékában. Pécs. Alexandra 1997.

Szakács Sándor–Zinner Tibor: A háború "megváltozott természete". Adatok és adalékok, tények és összefüggések. 1944–1948. Bp. Batthyány Társaság 1997.

Szűrös Mátyás: Cselekvô politikával a magyarságért. Politikusi portré, 1988–1996. Bp. Heraldika 1997.

Terestyéni Tamás (szerk.): Médiakritika. Tanulmányok a média kritikai megközelítésének témakörébôl. Bp. Osiris. MTA ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport 1997. (Jel-kép könyvtár)

Tóth Gy. László: A kádárizmus örökösei és a polgári Magyarország. Publicisztikák, tanulmányok. Válogatás. Szentendre, Kairosz 1997.

Varga Csaba: Hagyomány és stratégia. Bp. Kapu 1997.

A világ helyzete 1997. A washingtoni Worldwatch Institute jelentése a fenntartható társadalomhoz vezetô folyamatokról. Bp. Föld Napja Alapítvány 1997.

Vitányi Iván: A szociáldemokrácia jövôképe. (Alapértékek.) Bp. Napvilág 1997.

Zlinszky János: Állam és jog az ôsi Rómában. Bp. Akad. K. 1997.

Zöldi László (szerk.): Politikusok aforizmái. Bp. Kossuth K. 1997. (Szállongó igék)


 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2021
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék