magyar kisebbség
összes lapszám»

Barátsági és együttmûködési szerzôdés
a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között

(Részletek)

2. cikkely

A Szerzôdô Felek kapcsolataik alakításában, valamint a béke, a biztonság, az európai együttmûködés kérdéseiben a következô alapelveket tartják szem elôtt:

Politikájuk legfôbb célja a béke megôrzése és a stabilitás megerôsítése, valamint a fegyveres összetûzések és mindennemû háború hathatós megakadályozása.

A Szerzôdô Felek a nemzetközi joggal, különösen az Egyesült Nemzetek Alapokmányával, az 1975. augusztus 1-én kelt Helsinki Záróokmánnyal, az "Új Európáért" 1990. november 21-én elfogadott Párizsi Chartával, valamint az egyéb EBEÉ-okmányokkal összhangban cselekszenek.

A Szerzôdô Felek megerôsítik, hogy tartózkodni fognak a másik Szerzôdô Fél területi integritása vagy politikai függetlensége ellen irányuló erôszaktól, vagy az azzal való fenyegetéstôl, valamint az Egyesült Nemzetek Alapokmányával, vagy a Helsinki Záróokmány céljaival és elveivel bármilyen más okból össze nem egyeztethetô intézkedésektôl.

A Szerzôdô Felek a nemzeti kisebbségeket a népeket összekötô természetes hídnak tekintik és meg vannak gyôzôdve arról, hogy azok értékesen hozzájárulnak társadalmuk életéhez.

A Szerzôdô Felek vállalt nemzetközi kötelezettségeikkel összhangban fellépnek a totalitarizmus, a fajgyûlölet, az egyes népcsoportok közötti gyûlölködés, az antiszemitizmus és az idegengyûlölet, a kisebbségek diszkriminálása s a vallási vagy ideológiai okból történô üldözés ellen.

16. cikkely

A Szerzôdô Felek megegyeznek abban, hogy az emberi dimenziós koppenhágai EBEÉ találkozó 1990. június 29-én kelt dokumentumában, valamint a további EBEÉ dokumentumokban lefektetett standardok, melyeket a nemzeti kisebbségek védelmében dolgoztak ki, kötelezô jogerôvel bírnak.

A Szlovén Köztársaságban élô magyar nemzetiség tagjainak joguk van ahhoz, hogy egyénileg vagy közösségük más tagjaival szabadon kifejezésre juttassák, megôrizzék és továbbfejlesszék etnikai, kulturális, nyelvi és vallási identitásukat anélkül, hogy ôket bárki akaratuk ellenére asszimilációra kényszerítené. Joguk van ahhoz, hogy anyanyelvüket a magánéletben és a nyilvánosság elôtt szabadon használják, anyanyelvükön információkat terjesszenek és cseréljenek és azokhoz hozzáférjenek. Joguk van ahhoz, hogy emberi jogaikat és alapvetô szabadságjogaikat teljes mértékben és hatékonyan, mindenfajta diszkriminációtól mentesen és a törvény elôtt teljes egyenlôségben gyakorolják.

A Magyar Köztársaságban élô szlovén nemzetiség tagjainak joguk van ahhoz, hogy egyénileg vagy közösségük más tagjaival szabadon kifejezésre juttassák, megôrizzék és továbbfejlesszék etnikai, kulturális, nyelvi és vallási identitásukat anélkül, hogy ôket bárki akaratuk ellenére asszimilációra kényszerítené. Joguk van ahhoz, hogy anyanyelvüket a magánéletben és a nyilvánosság elôtt szabadon használják, anyanyelvükön információkat terjesszenek és cseréljenek és azokhoz hozzáférjenek. Joguk van ahhoz, hogy emberi jogaikat és alapvetô szabadságjogaikat teljes mértékben és hatékonyan, mindenfajta diszkriminációtól mentesen és a törvény elôtt teljes egyenlôségben gyakorolják.

A Szerzôdô Felek nemzetközi síkon fellépnek azért, hogy a nemzeti kisebbségek védelmére és támogatására kidolgozott EBEÉ-kötelezettségek általános érvényû jogi normaként nyerjenek elfogadást.

[...]