magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  összes lapszám» III. ÉVFOLYAM - 1997. 1-2. (7-8.) SZÁM - Kisebbségi törvények
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   


Bárdi Nándor

Javaslatok, tervek, dokumentumok
az erdélyi kérdés rendezésére
(1918–1940)

1. Jászi Oszkár vezette nemzetiségi minisztérium "Keleti Svájc" tervezetének fennmaradt vázlata (1918. 11. 25.)

2. Székely Egyesület/Székely Nemzeti Tanács 1918. 11. 17-i budapesti nagygyûlésének határozatai

3. Jászi Oszkár 1918. novemberi aradi tárgyalásainak dokumentumai

4. Gyulafehérvári egyesülési határozatok

5. Paál Árpád: Emlékirat a semleges, független székely államról (1919.01.13.)

6. Gyárfás Elemér: Az erdélyi három nemzet uniójának alapelvei (1919.03)

7. Memorandum a Székely Köztársaságról (1919.04)

8. Bethlen–Csáky békedelegációs terv a francia–magyar béketárgyalásokra (1919.03.20)

9. Rugonfalvy Dr. Kiss István memoranduma a román miniszterelnökhöz a román–magyar perszonálunió ügyében (1919.05)

10. Román–magyar tárgyalások dokumentumai 1919 második felébôl

11. Csáky György: Megváltás (1919)

12. Békési András: Erdély megmentése. A megvalósítható magyar, román, szász impérium (1919)

13. A magyar békeküldöttség az erdélyi kérdésrôl, VIII. jegyzék (1920.01.14.)

14. Udvarhely vármegye Intézôbizottságának megegyezéses határozata (1920.05.26.)

15. Bernády György: Nyílt levél. 1920.05.15.

16. Kérés Románia törvényhozásához és a Nemzetek Szövetségéhez (1920.09.08.)

17. A román állam kiküldöttei elé a románok részére jutott magyar területek kisebbségi védelme érdekében megoldandó kérdések (1920.11.05.)

18. Kós Károly–Paál Árpád–Zágoni István: Kiáltó Szó (1921.01.)

19. Magyar Szövetség szervezeti szabályzata és programja (1922.05.)

20. A magyar autonómia vázlata (Gál Miklós, 1923–24)

21. A romániai Országos Magyar Párt memoranduma és kisebbségi törvénytervezete a nemzetiségek egyenjogúsítása tárgyában (1924)

22. Hermann Müller: Erdély autonómiája. Tanulmány Erdély politikai múltjáról és javaslatok a román állam keretén belül kialakítandó autonómiáról (1926)

23. A romániai Országos Magyar Párt programja és szervezeti szabályzata (1926)

24. Rothermere: Hungary is place in the Sun (1927.VI.13.)

25. Erdély magyar népéhez: földmûvesekhez, iparosokhoz, kereskedôkhöz, testi és szellemi munkásokhoz! Az Erdélyi Magyar Néppárt röpirata. Kolozsvár 1927.06.24.

26. Torgya Gyula: A népkisebbségi törvény tervezete. Deutsek Géza magyarázatával (1928)

27. Tusa Gábor: Megalkotható-e a romániai Magyar Nemzeti Szövetség? (1928)

28. Aldo Dami: La Hongrie de demain (1929)

29. Tusa Gábor: A székely vallási és tanügyi autonómia

30. Kozmosz: A székelység tanügyi önkormányzatához (1927)

31. Jakabffy Elemér: Törvényjavaslat az etnikai kisebbségekrôl

32. Papp József: Az erdélyi székelyek vallási és tanügyi önkormányzata (1931)

33. Molnár Dénes: A székely autonóm iskolák kérdéséhez (1931)

34. Balogh Arthur: A székely vallási és iskolai önkormányzat (1931)

35. Romul Boilã: A kiegészített állam átszervezésérôl. Alkotmánytervezetek az indítékok rövid ismertetésével (1931)

36. Paál Árpád: Törvény a székely közületek közmûvelôdési önkormányzatáról a Párizsban 1919. december 19-én kötött nemzetközi szerzôdés 11. cikke alapján (1931)

37. Franco Vellani-Dionisi: Il problema territoriale transilvano (1932)

38. A romániai Országos Magyar Párt 1933. évi marosvásárhelyi nagygyûlésének határozata (1933)

39. Bethlen István beszéde 1933.11.30-án Londonban

40. A Kommunisták Romániai Pártjának ötödik kongresszusa (1932)

41. Mikó Imre: A székely közületi kulturális önkormányzat (1934)

42. Seton-Watson: The Treaty Revision and the Hungarian Frontiers (1934)

43. Törvényjavaslat a Szövetséges és Társult Fôhatalmak, valamint Románia között az 1919. évi december 9-én Párizsban kötött kisebbségi szerzôdés 11. cikkében biztosított kulturális önkormányzat életbeléptetésérôl (1935)

44. Mit kíván másfél millió magyar? A romániai magyar földmûvesek, kisiparosok, székely alkalmazottak és munkások brassói nagygyûlésének határozata. MADOSZ (1937)

45. MacCartney: Hungary and her sucessors. The Treaty of Trianon and its consequences 1919–1937 (1937)

46. A Kisebbségi Fôkormánybiztosság felállítására vonatkozó királyi rendelet (1938.05.04.)

47. Minisztertanácsi naplóhatározat. A kisebbségeket érintô kérdésekben (1938.08.04.)

48. A kisebbségi kormánybizottság mûködésérôl szóló szabályrendelet (1938.08.04.)

49. Pataky Tibor: Vázlat arról, hogy a román impérium alá került magyarság részére minô jogállás volna biztosítandó (1939)

50. Balogh Arthur: Tervezet a visszacsatolandó Erdély autonómiájára (1939)

51. Erdély nemzetiségi viszonyai. Az erdélyi kérdés megoldása (1939)

52. Rónai András: Tervek, javaslatok és a második bécsi döntés


 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék