magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  összes lapszám» II. ÉVFOLYAM - 1996. 4. (6.) SZÁM - Alapszerződések
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   


A nemzetiségi irodalom
válogatott bibliográfiája

1972

Andrásfalvy Bertalan: A Duna menti népesség történetének néhány vonása.Baranyai Mûvelôdés 1972. 1. sz. 89-91. 4. sz. 115-117.

Angyal Endre: Janus Pannonius a horvátoknál. Jelenkor 1972. 4. sz. 358-361.

Arató Endre: A magyar "nemzeti" ideológia jellemzô vonásai a 18. században. = Nemzetiség a feudalizmus korában. Tanulmányok. Bp. 1972, Akadémia. 130-181. (Értekezések a történeti tudományok körébôl új sor. 64.)

Arató Endre: A nemzeti mozgalmak különbözô formái az Osztrák-Magyar Monarchiában, Német- és Oroszországban a XIX. század második felében. = Tanulmányok Kelet-Európa történetébôl. 2. köt. Szerk. Perényi József. Bp. 1972, ELTE BTK. 5-40.

Bányai László: Sajátos tudatunk történelmi gyökerei. Korunk 1972. 11 sz. 1759-1766.

Benczédi László: A magyar rendi nemzettudat sajátosságai a 16-17. században. = Nemzetiség a feudalizmus korában. Tanulmányok. Bp. 1972, Akadémia. 120-129. (Értekezések a történeti tudományok körébôl új sor. 64.)

Csanda Sándor: A szlovákiai magyar irodalom az ötvenes évektôl napjainkig. = Közös hazában. Bratislava 1972, Nakladatelsztvo. 129-153.

Csatári Dániel: A második bécsi döntés és a nemzetiségi kérdés. = Tanulmányok Kelet-Európa történetébôl. 2. köt. Szerk. Perényi József. Bp. 1972, ELTE BTK. 205-243.

Fejérdi József: A versendi cigányság fejlôdése 1945-1970-ig. Baranyai Mûvelôdés 1972. 2. sz. 114-123.

Für Lajos: Milyen nyelven beszélnek a székelyek? Tiszatáj 1972. 8. sz. 57-66.

Füves Ödön: A pesti görögök iskolái. Bp. 1973, Akadémia. 98-104. - Klny. az Antik Tanulmányokból. 1972.

Gulya Károly: A horvát kérdés a dualista Magyarországon az I. világháború elôtti években (1908-1914). Szeged 1972, Szegedi ny. 22 l. (Acta Universitatis Szegediensis J. A. Acta Historica)

Györe Kornél: A vajdasági városok népességének alakulása az 1948-1971-es idôszakban. Létünk 1972. 5. sz. 33-44.

Hock Rudolf: A többnyelvûség múltja és jelene Vajdaság területén. Jogtörténeti vázlat. Létünk 1972. 3/4. sz. 43-69.

Illyés Elemér: Magyar kultúrproblémák Romániában. Az erdélyi magyar prózairodalom változatai 1945 után. Katolikus Szemle 1972. 1. sz. 37-47.

Illyés Elemér: A romániai magyarság permanens nevelésének problémái. Katolikus Szemle 1972. 2. sz. 129-134.

Juhász Géza: Magyar irodalom és könyvkiadás Jugoszláviában. 1945-1970. Létünk 1972. 5. sz. 59-79.

Kántor Lajos: A romániai magyar irodalomról, múltjáról, jelenérôl. Létünk 1972. 5. sz. 81-85.

Lôrincz László: A Kovászna megyei jogszociológiai felmérés tanulságai. Korunk 1972. 10. sz. 1458-1467.

Makkai Ádám: A szerves kétnyelvûség mint "anyanyelvi" kérdés. Vigilia 1972. 8. sz. 538-541.

Mikó Imre: Jogász a közéletben. Korunk 1972. 10. sz. 1443-1451.

Mózsi Ferenc: A csehszlovákiai magyar tanítási nyelvû iskolák néhány sajátosságáról. = Közös hazában. Bratislava 1972, Nakladatelstvo Pravda. 179-235.

Perényi József: A magyar "nemzeti öntudat" fejlôdése a 11-13. században. = Nemzetiség a feudalizmus korában. Tanulmányok. Bp. 1972, Akadémia. 83-101. (Értekezések a történeti tudományok körébôl új sor. 64.)

Pomogáts Béla: Az Erdélyi Szépmíves Céh két évtizede. Beszélgetés Kós Károllyal. Korunk 1972. 1. sz. 73-76.

Szûcs Jenô: "Nemzetiség" és "nemzeti öntudat" a középkorban. Szempontok egy egységes fogalmi nyelv kialakításához. = Nemzetiség a feudalizmus korában. Tanulmányok. Bp. 1972, Akadémia. 9-71. (Értekezések a történeti tudományok körébôl új sor. 64.)

Tóth Lajos: A magyar nemzetiségi tanulók anyanyelvi oktatása. Létünk 1972. 5. sz. 7-19.

Zielbauer György: Adatok a kétegyházi román jobbágyok kérvényezési mozgalmáról 1836-1840-ig. Békési Élet 1972. 2. sz. 315-317.

1973

Angyal Endre: Petôfi a délszlávoknál. Jelenkor 1973. 1. sz. 56-63.

Arató Endre: Petôfi és a nemzetiségi kérdés 1848-1849-ben. Irodalomtörténet 1973. 1. sz. 173-185.

Atlantic, David: Osztály és nemzet. A nemzeti kérdés osztályszempontú értelmezése és a nemzetek közti viszonyok Jugoszláviában. Ford. Juhász Géza. Újvidék 1973, Fórum. 75

Balogh Edgár: Mocsáry-idézés ma. Korunk 1973. 8. sz. 1193-1197.

Bárczay Gyula: A kisebbségi egyházak feladatai és lehetôségei az új világ felépítésében. = Nemzetiségi kisebbség - kisebbségi egyház. Bern 1973, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 31-44.

Bellér Béla: Az ellenforradalmi rendszer nemzetiségi politikájának kiépülése (1923-1929). Századok 1973. 3. sz. 644-685.

Bellér Béla: A nemzetiségi iskolapolitika története Magyarországon a legújabb korban. Baranyai Mûvelôdés 1973. 4. sz. 11-24.

Benedek György: A bihari szlovákok törrnyelvûsége. Korunk 1973. 8. sz. 1223-1228.

Bezerédy György: Adatok a baranyai 1848/49-es forradalom és szabadságharc nemzetiségi kérdéseihez. Baranyai Mûvelôdés 1973. 4. sz. 138-142.

Budzsáklia Mátyás: A nemzetiségi szövetségek helye és szerepe. Állam és Igazgatás 1973. 2. sz. 108-118.

Csukás István: Jókai és a nemzetiségek. Szeged 1973, Szegedi ny. 78 l. (Acta Historiae Litterarum Hungaricarum 13. Tom.)

Deák Ernô: Magyarságunk európai szembesítése. Vázlat. = Integratio 1972. Wien 1973, Európa Club. 1-13.

Domokos Pál Péter: Magyar katolikusok Moldvában. Katolikus Szemle 1973. 1. sz. 13-29.

Domokos Pál Péter: Moldva magyarsága és a magyar kultúra. Katolikus Szemle 1973. 3-4. sz. 247-265.

Györe Kornél: Bécska népessége a XVI. század végén. Létünk 1973. 2-3. sz. 171-177.

Habsburg Ottó: Középeurópa helyzete a világpolitikában. = Integratio 1972. Wien 1973, Europa Club. 119-133.

Hoóz István: Nemzetiségek demográfiai sajátosságai Baranya megyében 1-2. köt. Bp. 1968, 1973, Statisztikai K. 127 l. + mell. 116.

Hoóz István: A nemzetiségek száma és területi megoszlása Baranya megyében. Baranyai Mûvelôdés 1973. 4. sz. 105-114.

Jászi Oszkár: Nemzetiségi politikánk iránya. = A szociológia elsô magyar mûhelye. 2. köt. Bp. 1973, Gondolat. 65-83.

Juhász Géza: A népek és nemzetiségek közötti kétirányú közlekedés az irodalom síkján. Üzenet 1973. 1. sz. 29-54. Ua. Juhász Géza: Könyvek országútján. Újvidék 1973, Fórum 73-86.

Juhász László: Bécs magyar emlékei. = Integratio 1972. Wien 1973, Europa Club. 14-28.

Kemény G. Gábor: Márki Sándor és a századforduló nemzetiségi mozgalmai. Kortárs 1973. 10. sz. 1668-1674. Ua. Korunk 1973. 12. sz. 1902-1908. Ua. Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei 1974. 18. sz. 77-85.

Kende János: A Magyarországi Szociáldemokrata Párt nemzetiségi politikája 1903-1919. Bp. 1973, Akadémia. 121 l. (Értekezések a történeti tudományok körébôl új sor. 68.)

Kolozsi Tibor: Politika, nemzetiség és vallás. Üzenet 1973. 10. sz. 751-761.

Kós Károly: Kalotaszegi krónika. Hét írás. Bukarest 1973, Kriterion. 517 l. + 4 t. (Romániai magyar írók.)

Kósa László: Kalotaszeg népe. Tiszatáj 1973. 12. sz. 66-73.

Kôvágó László: A nemzetiségi mûvelôdésügy Magyarországon. Kortárs 1973. 3. sz. 495-501.

Lantos József: Nemzetiségi anyanyelvi oktatás a mohácsi járásban. Baranyai Mûvelôdés 1973. 4. sz. 25-27.

Lévay Endre: A kisebbségi egyetemisták élete. (1934). Létünk 1973. 1. sz. 161-163. l. (Megjelent a Kalangya 1934. 12. számában)

Lôrincz Péter: Történelmi terminológiánk problémái. Létünk 1973. 1. sz. 45-54. Vajdasági kérdés.

Mikó Imre: Jakabffy Elemér és a Magyar Kisebbség. Korunk 1973. 8. sz. 1198-1209.

Mirnic, Josip: A bácskai németek a Magyarországi Németek Népi Szövetsége kereteiben. Történelmi Szemle 1973. 3-4. sz. 443-467.

Nagy György: A kezdeti transsylvanizmusról. Korunk 1973. 11. sz. 1252-1258.

Obradovic, Vladimir: A nemzetek és nemzetiségek közötti viszonyokról valló nézetek. Létünk 1973. 1. sz. 152-157.

Pálinkás György: Közmûvelôdési könyvtár és közösség. Vizsgálatok a Baranyában élô német és délszláv nemzetiségi lakosság körében. Baranyai Mûvelôdés 1973. 4. sz. 58-64.

Penavin Olga: A népi tudás, a népi hagyományok gyûjtése a felszabadulás után a jugoszláviai magyarság körében. Létünk 1973. 6. sz. 61-74.

Pulszky Ágost: Demokrácia és nemzetiség. = A szociológia elsô magyar mûhelye. 1. köt. Bp. 1973, Gondolat. 481-500.

Révay István: A magyar kisebbségek 1968 után Csehszlovákiában. Katolikus Szemle 1973. 1. sz. 73-74.

Révay István: A magyar kisebbségek 1968 után Jugoszláviában. Katolikus Szemle 1973. 1. sz. 76-78.

Révay István: A magyar kisebbségek 1968 után Kárpátalján. Katolikus Szemle 1973. 1. sz. 79-80.

Révay István: A magyar kisebbségek 1968 után Romániában. Katolikus Szemle 1973. 1. sz. 75-76.

Révay István: A magyar kisebbségek mai helyzete. = Integratio 1972. Wien 1973, Europa Club. 156-186.

Romic, Desa: A szuverenitás és az autonómia kérdéseirôl föderalizmusunk legújabb konceptusa nyomán. Létünk 1973. 1. sz. 55-66.

Sakrausky, Oskar: Nemzetiségi kisebbségek és kisebbségi egyházak Közép-Európában. = Nemzetiségi kisebbség - kisebbségi egyház 1. Bern 1973, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 9-14.

Szépfalusi István: Magyarok Bécsben, Grazban és Salzburgban. = Nemzetiségi kisebbség - kisebbségi egyház 2. Bern 1973, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 17-58.

Szita László: Adatok a délszláv népcsoportok betelepüléséhez a török utáni Baranya megyében. Baranyai Mûvelôdés 1973. 4. sz. 131-137.

Tilkovszky Lóránt: A Volksbund utolsó éve és a magyar nemzetiségpolitika. Századok 1973. 1. sz. 25-63.

Tomaházy Ferenc: A nemzetiségi lakosság mûvelôdése a mohácsi járásban. Baranyai Mûvelôdés 1973. 4. sz. 65-69.

Tóth János: Önrendelkezési jog és kisebbségvédelem a mai nemzetközi jogban. = Nemzetiségi kisebbség - kisebbségi egyház 2. Bern 1973, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. 7-16.

Vass György: Gondolatok a keresztény kisebbség teológiájához. = Nemzetiségi kisebbség - kisebbségi egyház 1. Bern 1973, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 15-30.


 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék