magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  összes lapszám» II. ÉVFOLYAM - 1996. 4. (6.) SZÁM - Alapszerződések
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   


Szerződés az NSZK és CSSZSZK között

Szerződés
a Német Szövetségi Köztársaság
és a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság között a jószomszédi viszonyról
és a baráti együttműködésről

2. cikkely

[...] Kölcsönösen tiszteletben tartják egymás szuverenitását, területi egységét, határaik sérthetetlenségét, politikai függetlenségét, valamint az egymás ügyeibe való be nem avatkozás elvét, ugyanúgy, mint a fenyegetés vagy az erőszak alkalmazásának tilalmát.

[...]

3. cikkely

(1) A Szerződő Felek megerősítik a közöttük fennálló határokat. Kijelentik, hogy egymással szemben semminemű területi igényt nem támasztanak a jövőben sem.

(2) Kötelezik magukat, hogy korlátlanul tiszteletben tartják a másik fél szuverenitását és területi integritását.

(3) Szerződést kötnek arról, hogy közös, állandó határbizottság fogja szabályozni a közös államhatárok megállapítását, pontosítását, kimérését, kijelölését és fenntartását, közös térképészeti dokumentáció alapján.

[...]

19. cikkely

A Szerződő Felek megegyeznek abban, hogy az egységesülő Európában egy, a területrendezést érintő egyezmény különösen a közvetlenül szomszédos országok számára elengedhetetlenül szüksé-ges. Ezért minden területrendezési és területtervezési kérdésben, külö-nös tekintettel azokra, amelyek határokon túlmutató jellegűek, együtt fognak működni.

[...]

20. cikkely

(1) A Szerződő Felek minimumnak tekintik azokat a politikai kötelezettségeket, amelyeket az EBEÉ, de elsősorban az emberi dimenzióról tartott koppenhágai találkozó (1990. június 29.) záródo-kumentuma tartalmaz, és amelyek jogilag is kötelező érvénnyel bírnak

(2) Azon csehszlovák állampolgárságú személyeknek, akik a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaságban élő német kisebbséghez tartoznak, német származásúak, vagy magukat német anyanyelvűnek, a német kultúrához és hagyományokhoz tartozónak vallják, különös-képpen jogukban áll, mind egyénileg, mind pedig csoportosan etnikai, kulturális, nyelvi és vallási identitásukat szabadon kifejezésre juttatni, megőrizni és továbbfejleszteni, anélkül hogy akaratuk ellenére asszimi-lálnák őket. Jogukban áll emberi jogaikat és alapvető szabadságjogaikat bármiféle diszkrimináció nélkül, a törvény előtti egyenlőség szellemé-ben teljességükben, hatékonyan gyakorolni.

(3) A Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaságban a német kisebb-séghez való tartozás minden egyes személy számára egyéni döntés kérdése, amelynek semmiféle hátrányos következménye nem lehet az egyén számára.

(4) Minden a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaságban élő német kisebbséghez tartozó személy, ugyanúgy, mint bármely más állampolgár, köteles a hatályban lévő rendelkezéseket betartani, eleget téve azoknak a kötelezettségeknek, amelyek az állam törvényeiben foglaltatnak.

(5) A Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság levetővé teszi és megkönnyíti, hogy a törvény adta kereteken belül a Német Szövetségi Köztársaság a német kisebbség és annak szervezetei érdekében lépéseket tegyen.

[...]

21. cikkely

(1) A Német Szövetségi Köztársaságban élő cseh vagy szlovák származású személyeknek egyénileg vagy csoportosan jogukban áll, hogy etnikai, kulturális, nyelvi és vallási identitásukat ápolják, és szabadon kifejezzék. Joguk van arra, hogy emberi jogaikat és alapvető szabadságjogaikat a törvény előtti egyenlőség alapján, mindenfajta megkülönböztetés nélkül, szabadon és hatékonyan gyakorolhassák.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt jogok gyakorlása egyéni döntés kérdése, és semmiféle hátrányos következménnyel nem járhat.

(3) A Német Szövetségi Köztársaság hatályos törvényei adta keretek között lehetővé teszi és megkönnyíti a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság számára, hogy az (1) bekezdésben említett személyek és szervezetek érdekében lépéseket tegyen.

[...]


 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék