magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  összes lapszám» II. ÉVFOLYAM - 1996. 4. (6.) SZÁM - Alapszerződések
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   


Barátsági és együttmûködési szerzôdés
a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között

(Részletek)

2. cikkely

A Szerzôdô Felek kapcsolataik alakításában, valamint a béke, a biztonság, az európai együttmûködés kérdéseiben a következô alapelveket tartják szem elôtt:

Politikájuk legfôbb célja a béke megôrzése és a stabilitás megerôsítése, valamint a fegyveres összetûzések és mindennemû háború hathatós megakadályozása.

A Szerzôdô Felek a nemzetközi joggal, különösen az Egyesült Nemzetek Alapokmányával, az 1975. augusztus 1-én kelt Helsinki Záróokmánnyal, az "Új Európáért" 1990. november 21-én elfogadott Párizsi Chartával, valamint az egyéb EBEÉ-okmányokkal összhangban cselekszenek.

A Szerzôdô Felek megerôsítik, hogy tartózkodni fognak a másik Szerzôdô Fél területi integritása vagy politikai függetlensége ellen irányuló erôszaktól, vagy az azzal való fenyegetéstôl, valamint az Egyesült Nemzetek Alapokmányával, vagy a Helsinki Záróokmány céljaival és elveivel bármilyen más okból össze nem egyeztethetô intézkedésektôl.

A Szerzôdô Felek a nemzeti kisebbségeket a népeket összekötô természetes hídnak tekintik és meg vannak gyôzôdve arról, hogy azok értékesen hozzájárulnak társadalmuk életéhez.

A Szerzôdô Felek vállalt nemzetközi kötelezettségeikkel összhangban fellépnek a totalitarizmus, a fajgyûlölet, az egyes népcsoportok közötti gyûlölködés, az antiszemitizmus és az idegengyûlölet, a kisebbségek diszkriminálása s a vallási vagy ideológiai okból történô üldözés ellen.

16. cikkely

A Szerzôdô Felek megegyeznek abban, hogy az emberi dimenziós koppenhágai EBEÉ találkozó 1990. június 29-én kelt dokumentumában, valamint a további EBEÉ dokumentumokban lefektetett standardok, melyeket a nemzeti kisebbségek védelmében dolgoztak ki, kötelezô jogerôvel bírnak.

A Szlovén Köztársaságban élô magyar nemzetiség tagjainak joguk van ahhoz, hogy egyénileg vagy közösségük más tagjaival szabadon kifejezésre juttassák, megôrizzék és továbbfejlesszék etnikai, kulturális, nyelvi és vallási identitásukat anélkül, hogy ôket bárki akaratuk ellenére asszimilációra kényszerítené. Joguk van ahhoz, hogy anyanyelvüket a magánéletben és a nyilvánosság elôtt szabadon használják, anyanyelvükön információkat terjesszenek és cseréljenek és azokhoz hozzáférjenek. Joguk van ahhoz, hogy emberi jogaikat és alapvetô szabadságjogaikat teljes mértékben és hatékonyan, mindenfajta diszkriminációtól mentesen és a törvény elôtt teljes egyenlôségben gyakorolják.

A Magyar Köztársaságban élô szlovén nemzetiség tagjainak joguk van ahhoz, hogy egyénileg vagy közösségük más tagjaival szabadon kifejezésre juttassák, megôrizzék és továbbfejlesszék etnikai, kulturális, nyelvi és vallási identitásukat anélkül, hogy ôket bárki akaratuk ellenére asszimilációra kényszerítené. Joguk van ahhoz, hogy anyanyelvüket a magánéletben és a nyilvánosság elôtt szabadon használják, anyanyelvükön információkat terjesszenek és cseréljenek és azokhoz hozzáférjenek. Joguk van ahhoz, hogy emberi jogaikat és alapvetô szabadságjogaikat teljes mértékben és hatékonyan, mindenfajta diszkriminációtól mentesen és a törvény elôtt teljes egyenlôségben gyakorolják.

A Szerzôdô Felek nemzetközi síkon fellépnek azért, hogy a nemzeti kisebbségek védelmére és támogatására kidolgozott EBEÉ-kötelezettségek általános érvényû jogi normaként nyerjenek elfogadást.

[...]


 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék