magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  összes lapszám» II. ÉVFOLYAM - 1996. 4. (6.) SZÁM - Alapszerződések
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   


Szerzôdés
a Magyar Köztársaság és Románia között
a megértésrôl, az együttmûködésrôl
és a jószomszédságról

A Magyar Köztársaság és Románia - meggyôzôdve arról, hogy a két ország közötti jószomszédság, a kölcsönös tisztelet és az együttmûködés megfelel Magyarország és Románia alapvetô érdekeinek;

- megerôsítve az emberi jogok, az alapvetô szabadságjogok, a demokrácia, a humanizmus és a jogállamiság iránti elkötelezettségüket és kifejezve azon meggyôzôdésüket, hogy azok érvényesítése és tartalmi gazdagítása a szabadság, az igazságosság és a béke alapját képezi;

- áthatva attól a közös törekvéstôl, hogy Európa valamennyi állam és nép javára a béke, a biztonság és az együttmûködés egységes kontinensévé váljon és eltökélten arra, hogy olyan kapcsolatok fejlesztéséért tevékenykedjenek, melyek lehetôvé teszik e célok megvalósítását;

- elismerve, hogy a nemzeti kisebbségek azon állam társadalmának integráns részét képezik, ahol élnek, továbbá tekintetbe véve, hogy védelmük az emberi jogok nemzetközi védelmének részét képezi és mint ilyen, a nemzetközi együttmûködés tárgya, valamint hogy az ezen a területen való együttmûködésük normalizálása fontos hozzájárulást jelent a stabilitáshoz és megértéshez Európában, valamint a demokrácia országaikban való erôsítéséhez és az európai és euroatlanti struktúrákba való integrálódásukhoz;

- megerôsítve elkötelezettségüket, hogy az Egyesült Nemzetek Alapokmányában, a Helsinki Záróokmányban, az Új Európáról szóló Párizsi Chartában, valamint az Európai Biztonsági és Együttmûködési Szervezet egyéb dokumentumaiban foglalt célok és elvek megvalósításáért tevékenykednek;

- meggyôzôdve arról, hogy az Európában és a két országban bekövetkezett visszafordíthatatlan változások új távlatokat nyitnak kétoldalú kapcsolataikban;

a következôkben állapodtak meg:

1. cikk

(1) A Magyar Köztársaság és Románia (a továbbiakban: "a Szerzôdô Felek") kapcsolataikat a bizalomra, az együttmûködésre és a kölcsönös tiszteletre alapozzák.

(2) A Szerzôdô Felek kölcsönös kapcsolataikban, ugyanúgy, mint más államokkal fennálló kapcsolataikban, tiszteletben tartják az Egyesült Nemzetek Alapokmányában, a Helsinki Záróokmányban, az Új Európáról szóló Párizsi Chartában és az Európai Biztonsági és Együttmûködési Szervezet más dokumentumaiban foglalt elveket, illetôleg a nemzetközi jog egyéb általánosan elfogadott elveit és normáit.

2. cikk

(1) A Szerzôdô Felek azon munkálkodnak, hogy Európa egésze békés, az államok demokratikus és a jog felsôbbségén alapuló közösségévé váljon, és hozzájárulnak e térség biztonságának megôrzéséhez és megszilárdításához, az együttmûködésen alapuló béke és biztonság garantáláshoz, az Európai Biztonsági és Együttmûködési Szervezet keretében vállalt kötelezettségeknek megfelelôen.

(2) A Szerzôdô Felek az európai béke és biztonság megszilárdítása érdekében támogatják az európai fegyveres erôk és fegyverzetek korlátozását és csökkentését célzó folyamatok továbbvitelét a védelmi szükségleteknek megfelelô szintig. Támogatják továbbá új bizalomerôsítô és biztonságnövelô intézkedések kidolgozását, és arra törekednek, hogy kétoldalú kapcsolataik keretében is hasonló jellegû lépéseket tegyenek.

3. cikk

(1) A Szerzôdô Felek megerôsítik, hogy kölcsönös kapcsolatukban tartózkodnak a másik Szerzôdô Fél területi integritása vagy politikai függetlensége ellen irányuló erôszakkal való fenyegetéstôl vagy annak alkalmazásától, valamint bármely más, az Egyesült Nemzetek céljaival és a Helsinki Záróokmány elveivel összeegyeztethetetlen cselekedetektôl. Úgyszintén tartózkodnak az ilyen akciók támogatásától és harmadik fél számára sem teszik lehetôvé, hogy területüket a másik Szerzôdô Fél elleni hasonló cselekmények elkövetésére felhasználja.

(2) A Szerzôdô Felek a közöttük felmerülô vitás kérdéseket kizárólag békés eszközökkel oldják meg.

4. cikk

A Szerzôdô Felek a nemzetközi jog elveivel és normáival, valamint a Helsinki Záróokmány alapelveivel összhangban megerôsítik, hogy tiszteletben tartják közös határuk sérthetetlenségét és a másik Fél területi integritását. Úgyszintén megerôsítik, hogy egymással szemben területi követelésük nincsen és ilyet a jövôben sem támasztanak.

5. cikk

(1) A Szerzôdô Felek e Szerzôdés céljainak megvalósítása érdekében a kölcsönös érdeklôdésre számot tartó minden területen megteremtik az együttmûködés megfelelô kereteit.

(2) A Szerzôdô Felek e Szerzôdés végrehajtásában kiemelt helyet biztosítanak a törvényhozó és végrehajtó szervek együttmûködésének és kapcsolatai bôvítésének.

(3) Különbözô szinteken rendszeres eszmecseréket folytatnak annak érdekében, hogy biztosítsák kétoldalú kapcsolataik további fejlesztését és elmélyítését, valamint a nemzetközi kérdésekre vonatkozó nézeteik kölcsönös megismerését. Ennek során évente legalább egyszer sor kerül a miniszterelnökök találkozójára, és a külügyminiszterek is évente legalább egy alkalommal áttekintik e Szerzôdés végrehajtását.

(4) A különbözô egyéb minisztériumok és központi szervek vezetôinek rendszeres találkozójáról a közöttük kötendô megállapodások rendelkeznek.

6. cikk

(1) A Szerzôdô Felek támogatják az európai együttmûködési mechanizmusok továbbfejlesztését és következetes alkalmazását annak érdekében, hogy a térség békéjének és biztonságának megôrzéséhez és megszilárdításához ezzel is aktívan hozzájáruljanak.

(2) Ha a Szerzôdô Felek egyikének véleménye szerint olyan helyzet állna elô, amely veszélyeztetheti a nemzetközi békét és biztonságot, avagy saját legfontosabb biztonsági érdekeit, úgy ez a Szerzôdô Fél javasolhatja a másik Szerzôdô Félnek, hogy közösen vizsgálják meg a feszültség enyhítése vagy a kialakult helyzet felszámolása érdekében teendô lépéseket, figyelembe véve az Egyesült Nemzetek Alapokmányában foglalt, valamint az európai együttmûködés keretében rendelkezésre álló elveket és mechanizmusokat.

(3) A Szerzôdô Felek különbözô szinteken rendszeres konzultációkat folytatnak a biztonság és a védelem kölcsönös érdeklôdésre számot tartó kérdéseirôl. Bármelyikük kérésére tájékoztatják egymást a biztonságra és leszerelésre vonatkozó azon nemzetközi kötelezettségeik teljesítésérôl, amelyek olyan dokumentumokon alapulnak, melyeknek mindkét fél részese.

(4) A két Szerzôdô Fél katonai intézményei közötti együttmûködés külön megállapodás alapján valósul meg.

7. cikk

(1) A Szerzôdô Felek bôvítik kapcsolataikat és együttmûködésüket a nemzetközi szervezetekben, beleértve a regionális és szubregionális szervezeteket. Kölcsönösen támogatják egymás integrációs erôfeszítéseit az Európai Unióba, a NATO-ba és a Nyugat-Európai Unióba.

(2) A Szerzôdô Felek más érdekelt európai országokkal egyetértésben együttmûködnek regionális és szubregionális projektek és egyéb együttmûködési formák megvalósításában, hogy elôsegítsék a gazdasági, ipari, mezôgazdasági, ökológiai, szállítási, hírközlési és egyéb közös érdeklôdésre számot tartó területeken az azokban részt vevô országok fejlôdésének gyorsítását. Bátorítják a közvetlenül érdekeltek részvételét ezen együttmûködési formák és projektek megvalósításában, összhangban a Szerzôdô Felek belsô jogszabályaival.

8. cikk

(1) A Szerzôdô Felek a nemzetközi kereskedelmi gyakorlat és normák alapján fejlesztik gazdasági együttmûködésüket és kölcsönösen elônyös kereskedelmüket a gazdasági élet minden területén.

(2) E célból belsô jogszabályaikkal és egyéb nemzetközi kötelezettségeikkel összhangban ösztönzik a két állam gazdasági alanyai közötti közvetlen kapcsolatokat és együttmûködést, valamint azon munkálkodnak, hogy elônyös feltételeket biztosítsanak mindkét Szerzôdô Fél természetes és jogi személyei számára, hogy a másik Szerzôdô Fél területén vállalkozói, kereskedelmi és más gazdasági tevékenységet fejthessenek ki.

(3) A Szerzôdô Felek ugyancsak bátorítják és elôsegítik a kölcsönös tôkebefektetéseket és szavatolják azok védelmét.

(4) A Szerzôdô Felek kiemelt figyelmet fordítanak az országos és egymáshoz kapcsolódó infrastruktúráik, beleértve az energiarendszereik, közlekedési és távközlési hálózataik összehangolt, a nemzetközi szabványoknak megfelelô fejlesztésében való együttmûködésre.

9. cikk

(1) A Szerzôdô Felek támogatják a kölcsönösen elônyös és hatékony együttmûködést az alap- és alkalmazott kutatások területén, különös tekintettel a modern technikára és technológiára.

(2) A Szerzôdô Felek bátorítják a két ország tudósainak és kutatóinak közvetlen kapcsolatait és közös kezdeményezéseit, a tudományos kutatóintézetek, valamint az ezen a területen mûködô könyvtárak és más intézmények együttmûködését.

10. cikk

(1) A Szerzôdô Felek kétoldalú, szubregionális vagy regionális szinten együttmûködnek a területüket érintô szennyezés megelôzése, csökkentése és kiküszöbölése, valamint ökológiai biztonságuk feltételeinek javítása érdekében.

(2) Környezeti katasztrófa vagy ilyen következményekkel fenyegetô baleset vagy annak veszélye esetén a kialakult helyzetrôl és a foganatosított rendkívüli intézkedésekrôl a Szerzôdô Felek haladéktalanul tájékoztatják egymást.

11. cikk

(1) A Szerzôdô Felek kiterjesztik együttmûködésüket egymás között és más Duna menti államokkal, szem elôtt tartva a dunai hajózás fejlesztését, a parti államok együttmûködését minden közös érdeklôdésre számot tartó területen, továbbá a Duna szennyezôdésének megakadályozását, csökkentését és ellenôrzését.

(2) A Szerzôdô Felek együttmûködnek továbbá a határvizekkel kapcsolatos, a két ország közös érdeklôdésére számot tartó kérdésekben, azon két- és többoldalú szerzôdések alapján, amelyeknek a Szerzôdô Felek részesei vagy részesei lesznek.

12. cikk

(1) A Szerzôdô Felek fejlesztik együttmûködésüket a kultúra, a tudomány és az oktatás területén.

(2) A Szerzôdô Felek támogatják a kulturális cserék fejlesztését a két ország intézményei, alkotószövetségei, nem kormányzati szervezetei és társulásai, továbbá természetes személyei között, és e célból kormányközi és tárcaközi megállapodásokat és munkaterveket kötnek.

(3) A Szerzôdô Felek fejlesztik és támogatják az együttmûködést közvetlen megállapodások alapján is a két ország egyetemei, más oktatási intézményei és tudományos kutatóintézetei és központjai között, valamint tanulók, diákok, oktatók és tudományos kutatók cseréjét. Nagy fontosságot tulajdonítanak a szakemberek oktatása és továbbképzése terén való együttmûködésnek, és kijelentik, hogy készek annak bôvítésére és elmélyítésére.

(4) A Szerzôdô Felek bátorítják a közvetlen együttmûködést és cserét a levéltárak, könyvtárak és múzeumok között, valamint biztosítják a másik ország kutatói és más személyei részére az ezekben az intézményekben található forrásanyagok hozzáférhetôségét, az adott országban érvényes belsô rendelkezésekkel összhangban.

(5) A Szerzôdô Felek megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy a két ország illetékes hatóságai megvizsgálják a diplomák elismerésének kérdését megfelelô megállapodás megkötése céljából e területen.

(6) Mindkét Szerzôdô Fél bátorítja a másik ország nyelvének oktatását az egyetemeken, iskolákban és más intézményekben, s e célból támogatást nyújtanak a tanárok képzéséhez és az oktatás megszervezéséhez.

(7) A Szerzôdô Felek támogatják kulturális központjaik tevékenységét és teljes mértékben kihasználják azokat a lehetôségeket, amelyeket ezen központok nyújtanak a kölcsönös kulturális cserék fejlesztésére, összhangban a vonatkozó kétoldalú megállapodással.

(8) Az ebben a cikkben megállapított célok megvalósítása, valamint a kétoldalú együttmûködés intézményes kereteinek fejlesztése érdekében a Szerzôdô Felek azon munkálkodnak, hogy a kultúra, az oktatás és a tudomány területére vonatkozó együttmûködésrôl új egyezményt, valamint megfelelô más megállapodásokat kössenek.

13. cikk

(1) A Szerzôdô Felek együttmûködnek kulturális örökségük megôrzése és a két nép számára történô kölcsönös megismertetése érdekében.

(2) A Szerzôdô Felek azon munkálkodnak, hogy védelmezzék a területükön található azon történelmi és kulturális emlékmûveket, emlékhelyeket, írásos és tárgyi emlékeket, amelyek a másik Szerzôdô Fél történelmét és kultúráját idézik fel és támogatják ezek megôrzését, valamint belsô jogszabályaikkal összhangban megkönnyítik ezek hozzáférhetôségét.

14. cikk

A Szerzôdô Felek elôsegítik az országaik eltérô etnikai, vallási, kulturális és nyelvi eredetû állampolgárai közötti tolerancia és megértés légkörét. Elítélik az idegengyûlölet, a faji, etnikai és vallási alapú gyûlölet, diszkrimináció és elôítéletek mindenfajta megnyilvánulását, és hatékony intézkedéseket tesznek ezek bármiféle megnyilvánulásának megelôzésére.

15. cikk

(1) a) A Szerzôdô Felek vállalják, hogy a területükön élô nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogainak és kötelezettségeinek szabályozása során az Európa Tanácsnak a nemzeti kisebbségek védelmérôl szóló keretegyezményét alkalmazzák, hacsak belsô jogrendjük nem tartalmaz a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek vonatkozásában kedvezôbb rendelkezéseket.

b) A fenti bekezdésben foglaltakat nem érintve, a Szerzôdô Felek a magyarországi román kisebbség, valamint a romániai magyar kisebbség etnikai, kulturális, nyelvi és vallási identitásának védelme és fejlesztése céljából jogi kötelezettségként alkalmazzák az ezen személyek jogait meghatározó elôírásokat, úgy, ahogy azokat az Egyesült Nemzetek Szervezete, az Európai Biztonsági és Együttmûködési Szervezet és az Európa Tanács vonatkozó, a jelen Szerzôdés Mellékletében felsorolt dokumentumai tartalmazzák.

(2) A Szerzôdô Felek ennek megfelelôen megerôsítik, hogy az elôzô bekezdésben említett személyeknek egyénileg vagy csoportjuk más tagjaival együtt gyakorolva joguk van etnikai, kulturális, nyelvi és vallási identitásuk szabad kifejezésére, megôrzésére, fejlesztésére. Ennek megfelelôen joguk van saját oktatási, kulturális, vallási intézmények, szervezetek, egyesületek létrehozásához és fenntartásához, amelyek önkéntes pénzügyi és egyéb hozzájárulásért, valamint köztámogatásért folyamodhatnak a belsô jogszabályokkal összhangban.

(3) A Szerzôdô Felek tiszteletben tartják a romániai magyar és a magyarországi román kisebbséghez tartozó személyek azon jogát, hogy anyanyelvüket szabadon használhassák a magánéletben és a nyilvánosság elôtt, szóban és írásban egyaránt. Megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy ezek a személyek anyanyelvüket megtanulhassák és megfelelô lehetôségük legyen ezen a nyelven képzésben részesülni az állami oktatás keretei között minden szinten és formában, szükségleteiknek megfelelôen. A Szerzôdô Felek biztosítani fogják azokat a feltételeket, amelyek lehetôvé teszik az anyanyelv használatát is a helyi közigazgatási és bírói hatóságokkal való kapcsolataikban, összhangban a belsô jogszabályokkal és a két Fél által aláírt nemzetközi kötelezettségekkel. E személyeknek joguk van arra, hogy vezeték- és keresztnevüket anyanyelvükön használhassák, és ezt hivatalosan el fogják ismerni. Azon területeken, ahol jelentôs számban élnek az illetô kisebbségekhez tartozó személyek, mindkét fél lehetôvé teszi, hogy a kisebbségek nyelvén is kifüggesztésre kerüljenek a hagyományos helyi elnevezések, utcanevek és más, a nyilvánosságnak szánt földrajzi feliratok.

(4) A Szerzôdô Felek tiszteletben tartják a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogát arra, hogy anyanyelvükön hozzájussanak az információkhoz és az elektronikus és nyomtatott információhordozókhoz, valamint szabadon cseréljenek és terjesszenek információkat. A Szerzôdô Felek jogrendszereik keretei között lehetôvé teszik számukra, hogy saját médiumokat hozzanak létre és mûködtessenek.

(5) A Szerzôdô Felek biztosítani fogják a kisebbségekhez tartozó személyek számára a jogot, hogy egyénileg, vagy pártjaik, vagy szervezeteik révén ténylegesen részt vegyenek a politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális életben és a központi és helyi közhatalmi és közigazgatási szervekbe beválasztott képviselôik révén az országos vagy helyi érdekû kérdések megoldásában. Mindkét Szerzôdô Fél az ezen személyek nemzeti önazonossága védelmével és érvényesítésével kapcsolatos kérdésekre vonatkozó döntéshozatalban, kikéri e személyek szervezeteinek, politikai pártjainak vagy szövetségeinek véleményét a törvényben elôírt demokratikus döntéshozatali eljárásnak megfelelôen.

(6) A Szerzôdô Felek tiszteletben tartják a nemzeti kisebbségek kulturális és történelmi örökségét, és támogatják erôfeszítéseiket a kisebbségi kultúrát és történelmet ôrzô mûemlékek, emlékhelyek megôrzésére, valamint megfelelô intézkedéseket tesznek, hogy a vegyes lakosságú vidékeken az állampolgárok megismerkedhessenek a magyar, illetve a román kulturális értékekkel.

(7) A Szerzôdô Felek tiszteletben tartják, hogy a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyeknek joguk van szabad kapcsolatot tartani egymással és a határokon túl más államok polgáraival, továbbá részt venni nemzeti és nemzetközi nem-kormányzati szervezetek tevékenységében.

(8) A Szerzôdô Felek egyetértenek abban, hogy az ezen cikkben említett jogok alkalmazása során bármely, a nemzeti kisebbségekhez tartozó személynek, csakúgy, mint az illetô állam bármely más állampolgárának, tiszteletben kell tartania a nemzeti törvényeket és mások jogait. Ezen személyek ugyanazokkal az állampolgári jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek, mint azon ország többi állampolgára, amelyben élnek.

(9) A Szerzôdô Felek, az általános integrációs politikájuk megvalósítását célzó intézkedéseket nem érintve, tartózkodni fognak a kisebbséghez tartozó személyek akaratuk elleni asszimilációját célzó politikától vagy gyakorlattól, és védelmezni fogják ezen személyeket bármilyen cselekedettel szemben, ami az ilyen asszimilációra irányul. Tartózkodnak továbbá az olyan intézkedésektôl, amelyek a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek által lakott régiók lakosságának arányait megváltoztatva arra irányulnak, hogy korlátozzák e személyeknek az ezen cikk 1. bekezdésében felsorolt nemzetközi standardokból és normákból következô jogait és szabadságjogait.

(10) A Szerzôdô Felek elôsegítik egymás számára, hogy figyelemmel kísérjék az ebben a cikkben foglaltak megvalósulását. E célból a jelen Szerzôdés 5. cikkében említett rendszeres konzultációk keretében megvizsgálják a nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos kétoldalú együttmûködésük kérdéseit is, amelyek e Szerzôdés alkalmazásából adódnak, és létrehoznak egy kormányközi szakértôi bizottságot. Együttmûködnek az Európai Biztonsági és Együttmûködési Szervezet és az Európa Tanács azon mechanizmusainak megfelelô mûködtetésében, amelyek a nemzeti kisebbségek védelmével kapcsolatos, ezen szervezetek dokumentumaiban található, általuk vállalt kötelezettségek teljesítését ellenôrzik.

(11) A Szerzôdô Felek együttmûködnek a nemzeti kisebbségek védelme nemzetközi jogi kereteinek továbbfejlesztésében. Egyetértenek abban, hogy a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogainak továbbfejlesztésével kapcsolatos azon nemzetközi dokumentumok rendelkezéseit, amelyekre nézve a jövôben kötelezettséget vállalnak, e Szerzôdés részeként fogják alkalmazni.

(12) Az ebben a cikkben foglalt kötelezettségvállalások egyike sem értelmezhetô oly módon, hogy feljogosítana az Egyesült Nemzetek Alapokmányának céljaival és elveivel, egyéb nemzetközi jogi kötelezettségekkel, vagy a Helsinki Záróokmány és az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Párizsi Chartájának rendelkezéseivel ellentétes bárminemû tevékenység folytatására vagy cselekedet végrehajtására, az államok területi integritása elvét is beleértve.

16. cikk

A Szerzôdô Felek fejlesztik az együttmûködést a tömegtájékoztatás területén. Megkönnyítik az országaik társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és tudományos életére vonatkozó információk szabad áramlását, és támogatnak minden olyan erôfeszítést, amely egymás kölcsönös, tárgyilagos megismerésére és megértésére, az elôítéletek meghaladására irányul.

17. cikk

(1) A Szerzôdô Felek fejlesztik és támogatják az együttmûködést az egészségvédelem és az orvostudományi kutatások területén.

(2) A Szerzôdô Felek szorgalmazzák továbbá az együttmûködést a társadalombiztosítás és a szociális védelem területén az egyik Szerzôdô Félnek a másik Szerzôdô Fél területén tartózkodó állampolgárai érdekében, és megvizsgálják e célból megállapodások kötésének lehetôségét.

18. cikk

A Szerzôdô Felek támogatják a közvetlen kapcsolatok bôvítését a politikai szervezetek, szakszervezetek, egyházak és vallási közösségek, alapítványok, a nôi, ifjúsági, sport- és más jellegû szervezetek között.

19. cikk

(1) A Szerzôdô Felek támogatják és elôsegítik az állampolgáraik közötti közvetlen kapcsolatokat.

(2) A Szerzôdô Felek bôvítik konzuli kapcsolataikat és egyszerûsítik a határátkelést és a vámvizsgálatot, beleértve új határátkelôhelyek megnyitását és meglévôk bôvítését a lehetôségek függvényében, annak érdekében, hogy megkönnyítsék a személyi és az áruforgalmat. E célból megfelelô megállapodásokat kötnek.

20. cikk

(1) A Szerzôdô Felek az érvényben lévô szerzôdésekkel összhangban kölcsönös jogsegélyben részesítik egymást a polgári jogi, családi jogi és büntetôjogi ügyekben, és külön megállapodás alapján fejlesztik a rendôri szerveik közötti együttmûködést.

(2) A Szerzôdô Felek együttmûködnek a szervezett bûnözés megelôzésében és leküzdésében, különös tekintettel a terrorizmusra, a kábítószerek illegális forgalmára, a légi kalózkodásra, a csempészetre, valamint a kulturális, történelmi, muzeális javak, értékek illegális forgalmára. Kifejezik továbbá készségüket arra, hogy ezeken a területeken nemzetközi keretekben is együttmûködjenek.

21. cikk

(1) A Szerzôdô Felek közvetlen konzultációk és tárgyalások útján oldják meg az ennek a Szerzôdésnek az értelmezésébôl vagy alkalmazásából következô minden vitájukat. Azt követôen, hogy mindkét Szerzôdô Fél részesévé válik egy, a viták békés rendezésére vonatkozó nemzetközi többoldalú szerzôdésnek, az ebben a cikkben említett azon viták, amelyek ésszerû idôn belül közvetlen konzultációk és tárgyalások útján nem oldhatók meg, a fent említett nemzetközi többoldalú szerzôdésben rögzített eljárásoknak megfelelôen kerülnek rendezésre, azzal a feltétellel, hogy az ezen többoldalú szerzôdésben vállalt kötelezettségek az ilyen jellegû vitákra is vonatkozzanak.

(2) A Szerzôdô Felek arra törekszenek, hogy amikor csak szükséges, kétoldalú szerzôdéseikbe olyan elôírásokat iktassanak be, amelyek alapján az ezen szerzôdések értelmezésével vagy alkalmazásával kapcsolatos vitákat a rendelkezésre álló vitarendezési mechanizmusoknak vetik alá.

22. cikk

Ez a Szerzôdés nem irányul harmadik államok ellen, és nem érinti a Szerzôdô Felek valamelyikének más államokkal kötött két- és sokoldalú szerzôdéseibôl eredô jogait és kötelezettségeit.

23. cikk

Ezt a Szerzôdést tíz évre kötik. Érvényessége ezt követôen automatikusan meghosszabbodik újabb ötéves idôszakokra, amennyiben a Szerzôdô Felek egyike sem értesíti írásban a másik Szerzôdô Felet legalább egy évvel a Szerzôdés mindenkori érvényességének lejárta elôtt felmondási szándékáról.

24. cikk

Ezt a Szerzôdést mindkét Szerzôdô Fél alkotmányos elôírásaival összhangban meg kell erôsíteni, és az a megerôsítô okiratok kicserélésének napján lép hatályba. A Szerzôdô Felek megállapítják, hogy a Bukarestben, 1972. február 24-én aláírt "Barátsági, Együttmûködési és Kölcsönös Segítségnyújtási Szerzôdés a Magyar Népköztársaság és a Román Szocialista Köztársaság között" hatályát vesztette.

25. cikk

Ez a Szerzôdés az Egyesült Nemzetek Szervezete Titkárságán az Alapokmány 102. cikkének megfelelôen nyilvántartásba vétetik.

Készült Temesvárott, az 1996. év szeptember havának 16. napján, két eredeti példányban, mindegyik magyar és román nyelven, mindkét szöveg egyaránt hiteles.

A Magyar Köztársaság nevében
Horn Gyula s.k.

Románia nevében
Nicolae Vacaroiu s.k.


 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék