magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  összes lapszám» II. ÉVFOLYAM - 1996. 1-2. (3-4.) SZÁM - Politikai helyzet Romániában
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   


A nemzetiségi irodalom
válogatott bibliográfiája

1964

Dolmányos István: A nemzetiségi politika története a Szovjetunióban. Bp. 1964, Kossuth. 224 l.

Erényi Tibor: Az 1918 elôtti magyarországi munkásmozgalom és a nemzetiségi kérdés. = A magyar nacionalizmus kialakulása és története. Bp. 1964, Kossuth.187-208.

Fukász György: A polgári radikálisok nacionalizmusa. Jászi Oszkár és a nemzetiségi kérdés. = A magyar nacionalizmus kialakulása és története. Bp. 1964, Kossuth. 209-231.

Galantai József: Trianon és a revíziós propaganda. = A magyar nacionalizmus kialakulása és története. Bp. 1964, Kossuth. 280-301.

Hajdú Tibor: A nemzetiségi kérdés és az 1918-1919-es forradalmak. A dualizmus nemzeti politikájának csôdje és a monarchia felbomlása. = A magyar nacionalizmus kialakulása és története. Bp. 1964, Kossuth. 232-279.

Kemény G. Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában. 3. köt. Bp. 1964, Tankönyvk. 714 l.

Kôvágó László: A magyarországi délszlávok 1918-1919-ben. Bp. 1964, Akadémia. 269 l.

Tilkovszky Lóránt: Az elsô bécsi döntés gazdasági és szociális következményei a Magyarországhoz átcsatolt területen. Történelmi Szemle 1964. 1. sz. 87-111.

Windisch Éva, V.: A magyarországi német nemzetiségi mozgalom elôtörténete (1867-1900). Századok 1964. 4. sz. 635-59. 5-6. sz. 1104-1127.

1965

Angyal Endre: Cseh-magyar, szlovák-magyar kapcsolatok a barokk korban. Klny. a Tanulmányok a csehszlovák-magyar irodalmi kapcsolatok körébôl. Bp. 1965, Akadémia. 93-115.

Borbándi Gyula: Humanizmus és a nemzeti kisebbségek. = Eszmék nyomában. Szerk. Németh Sándor. München 1965, Hollandiai Mikes Kelemen Kör. 8-21.

Csanda Sándor: Petôfi és a szlovákok. = Csanda S.: Hidak sorsa. Tanulmányok. Bratislava 1965. 56-105.

Kókay György: Rát Mátyás a hazai nemzetiségekrôl és a magyarországi népek kelet-nyugat közötti közvetítô szerepérôl. Bp. 1965, Akadémiai ny. 371-378. Klny. a Filológiai Közlöny 1965. 3-4. sz.-ból.

Márton László: Zsidó sors, zsidó kérdés a háború utáni Magyarországon. = Eszmék nyomában. Szerk. Németh Sándor. München 1965, Hollandiai Mikes Kelemen Kör. 121-152.

Mérei Gyula: Föderációs tervek Délkelet-Európában és a Habsburg-monarchiában 1840-1918. Bp. 1965, Kossuth. 163 l.

Nyéki Lajos: Egy nemzetnevelô útja. Németh László és az 56 utáni kiegyezés. = Eszmék nyomában. Szerk. Németh Sándor. München 1965, Hollandiai Mikes Kelemen Kör.153-187.

Pecze Ferenc: Az alföldi megyék területén alkalmazott regionális szabadságjog-korlátozások a századforduló elôtt. = Körös népe 6. köt. Békéscsaba 1965, Békésmegyei ny. 43-80.

Szeli István: Hajnóczy József és a délszlávok. Kortörténeti tanulmány. (Novi Sad) 1965, Fórum. 198. Bibliogr. 159-166.

Tilkovszky Lóránt: A nyilasok törvényjavaslata a nemzetiségi kérdés rendezésérôl. Századok 1965. 6. sz. 1247-1258.

Windisch Éva, V.: Kísérlet a délmagyarországi németség megszervezésére a századforduló elsô éveiben. Történelmi Szemle 1965. l. sz. 23-60.

Zvara, Juraj: A magyar nemzetiségi kérdés megoldása Csehszlovákiában. Ford. Balogh-Dénes Árpád. Bratislava 1965, Vyd. polit. lit. 213. Bibliogr. 213-214.

1966

Füves Ödön: Görögök a Duna-Tisza közén. Bp. 1966, Akadémia. 92-98. Klny. az Antik Tanulmányok.

Kemény G. Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában. 4. köt. Bp. 1966, Tankönyvk. 749 l.

Komanovics József: A földreform és a potsdami egyezmények végrehajtásával kapcsolatos telepítések Baranyában 1945-46-ban. Agrártörténeti Szemle 1966. 3. sz. 378-398.

Kôvágó László: Államszövetségi tervek a Tanácsköztársaság idején. Történelmi Szemle 1966. 3-4. sz. 298-324.

Révay István: Az erdélyi helyzet. Katolikus Szemle 1966. 1. sz. 9-14.; 3. sz. 260-274. 4.sz. 302-309.

Szász Zoltán: A magyar kormány tervei a nemzetiségi pénzintézetek állami ellenôrzésére (1901-1904). Századok 1966. 1. sz. 118-137.

Tóth Zoltán, I: Magyarok és románok. Történelmi tanulmányok. Bp. 1966, Akadémia. 496 l. Tóth Zoltán műveinek bibliogr. 485-496.

Turczel Lajos: A kisebbségi helyzet kialakulásának körülményei Csehszlovákiában 1918 után. Irodalmi Szemle 1966. 3. sz. 236-239.

1967

Balázs György: A kiegyezés és a nemzeti kérdés. Megjegyzések a magyar nacionalizmus történetének egy fejezetéhez. Világosság 1967. 3. sz. 158-164.

Benczédi László: A haza- és a nemzetfogalom alakulása a késôi feudalizmus korszakában. Századok 1967. 6. sz.1357-1364.

Csatári Dániel: Nemzeti kérdés, nemzeti büszkeség, szocialista hazafiság. Társadalmi Szemle 1967. 12. sz. 45-57.

Csatári Dániel: A Vásárhelyi Találkozó. Bp. 1967, Akadémia. 143 l. (Irodalomtörténeti füzetek 56.)

Für Lajos: Szigetmagyarság. Beszámoló egy svájci tanácskozásról. Honismeret 1967. 5. sz. 50-53.

Kemény G. Gábor: A nemzetiségi munkásmozgalom kezdetei Pesten. Budapest 1967. 12. sz. 21-22.

Kemény G. Gábor: A nemzetiségi népköltészet elsô magyar gyűjteménye. Látóhatár 1967. 3-4. sz. 379-383.

Kôvágó László: A Marx-Lenin ház. Tizenöt nemzetiség forradalmi központja Budapesten 1919-ben. Budapest 1967. 5. sz. 14-17.

Krizsán Ferenc: A szlovák nemzetiség kulturális élete hazánkban. Békési Élet 1967. 3. sz.79-81.

Mucsi Ferenc: Nemzetiségi munkássajtó, nemzetiségi munkásegyletek Budapesten. Budapest 1967. 2. sz. 40-41.

Ôry-Oberding József: A bukovinai székelyek betelepítése a Dunántúlon. Agrártörténeti Szemle 1967. 1-2. sz. 183-194.

Rehák László: A kisebbségek Jugoszláviában. Jogi-politikai tanulmány. Ford. Kollin József. Novi Sad 1967, Fórum. 504 l.

Sárközi Zoltán: Bráz Lajos (1827-1856). Történelmi Szemle 1967. 3. sz. 343-355.

Szász Zoltán: Román diákok Budapesten 1848-1918. Budapest 1967. 6. sz. 30-32.

Tilkovszky Lóránt: Revízió és nemzetiségpolitika Magyarországon (1938-1941). Bp. 1967, MTA Történettudományi Intézet. 349 l.

Tóth Ede: Mocsáry Lajos életútja és politikai pályakezdete. Bp. 1967, Akadémia. 241 l.

1968

Csatári Dániel: Forgószélben. Magyar-román viszony 1940-1945. Bp. 1968, Akadémia. 491 l.

Deme László: Nemzeti és nemzetiségi kultúrák és nyelvek a szocialista társadalomban. Híd 1968. 5. sz. 598-613.

Dolmányos István: A "Lex Apponyi". (Az 1907. évi iskolatörvények). Századok 1968. 3-4. sz. 484-533.

Fábry Zoltán: A vádlott megszólal. Irodalmi Szemle 1968. 7. sz. 557-590; 8. sz. 676-690. Ua. F.Z.: Stószi délelôttök. Bratislava 1968, Madách. 369-433.

Gulya Károly: A magyarországi rutén kérdés 1910-1914 között. Szeged 1968, Szegedi ny. 19 l. (Acta Universitatis Szegediensis J. A. Acta Historica 31 l.)

Gulyás József: Adalékok a dualizmuskori magyarosítás történetéhez a Muraközben. Századok 1968. 3-4. sz. 603-609.

Kemény G. Gábor: Pest nemzetiségi lapjai 1848-49-ben. Budapest 1968. 5. sz. 42-43.

Kôvágó László: Népköztársaságunk nemzetiségi politikájáról. Társadalmi Szemle 1968. 11. sz. 29-38.

Németh László: A magyarságtudomány feladatai = Németh László: Kiadatlan tanulmányok. 1. köt. Bp. 1968, Magvetô. 382-396.

Papp János: A tótkomlósi szlovák műkedvelô színjátszás elsô korszaka (1904-1932). Békési Élet 1968. 2. sz. 233-237.

Rehák László: A nemzetiségek Jugoszláviában. Ford. Kollin József. Beograd 1968, Narodna Armija. 169 l.

Révay István: A magyarság helyzete Csehszlovákiában. Katolikus Szemle 1968. 1. sz. 41-52.

Schlett István: Jászi Oszkár és a nemzeti kérdés. Budapest 1968. 1. sz. 10-13.

Szalatnai Rezsô: Gombaszög. (Sarló). Kortárs 1968. 7. sz. 1140-1143.

Szász Zoltán: A román kérdés Tisza István elsô kormányának politikájában (1904). Történelmi Szemle 1968. 3. sz. 254-293.

Szirmai Károly: Vajdasági telepítések a XVIII. században. Három bácskai magyar falu eredete. Híd 1968. 6. sz. 744-757.

Szücs Jenô: A nemzeti ideológia középkori historikuma. Valóság 1968. 6. sz. 37-49. 7. sz. 49-66.

Tilkovszky Lóránt: A szlovák kérdés a magyar uralkodó osztályok politikájában 1938-1945. Valóság 1968. 3. sz. 71-79.

Tilkovszky Lóránt: A Volksbund szerepe Magyarország második világháborús történetében. Történelmi Szemle 1968. 3. sz. 294-312.


 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék