magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  összes lapszám» VI. ÉVFOLYAM - 2000. 2. (20.) SZÁM - Romániai magyar magánegyetem
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   


A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája

1988

(folytatás)

Juhász Gyula: Nemzettudat, magyarságtudat a XX. században. Új Forrás 1988. 5. sz. 8-16.

ua. = Honismeret 1988. 6. sz. 9-13.

Kocsis Károly: A határmenti fekvés hatása egy régió népesedési viszonyaira. A magyar-szlovák határvidék keleti részének népesedési folyamatai (1910-1980). Földrajzi Értesítô 1988. 1-4. sz. 137-158.

Kocsis Károly: Kárpát-medencei magyarság határainkon túl. Földrajztanítás 1988. 1-2. sz. 28-36., 3-4. sz. 117-126.

Komanovics József: A német nemzeti kisebbségek és a kollektív felelôsségrevonás kérdése a második világháború után. = Baranyai Helytörténetírás 1987-1988. Pécsi Szikra ny. Pécs 1988. 479-487.

ua. (Baranyai levéltári füzetek 114.)

Kovács András: Az asszimilációs dilemma. Világosság 1988. 8-9. sz. 605-612.

Kovács Éva: Hontalanok. Az 1922-ben Kassáról kiutasítottak listájáról. = Magyarságkutatás 1988. Magyarságkutató Intézet, Bp. 1988. 315-321.

Kovács Ilona: New York magyarságának demográfiai átrendezôdése a változó olvasói igény tükrében (1900-1940). = Magyarságkutatás 1988. Magyarságkutató Intézet, Bp. 1988. 259-281.

Kovács Péter: Kisebbségvédelem az Európa Tanács égisze alatt. = Tanulmányok a nemzeti kisebbség védelmérôl. 1-2. Szerk. Szalayné Sándor Erzsébet. 2. köt. JPTE Pécs 1988. 253-293.

Kovács Péter: A regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartája. Jogtudományi Közlöny 1988. 12. sz. 669-672.

Kôvágó László: A jugoszláv kommunisták föderációs, nemzeti politikája. Kossuth, Bp. 1988. 155 l.

A magyar kisebbség Csehszlovákiában. Medvetánc. Jelentések a határokon túli magyar kisebbségek helyzetérôl. Csehszlovákia, Szovjetunió, Románia, Jugoszlávia. ELTE, Bp. 1988. 187-241.

Makkai László: Erdély etnikai viszonyai a középkorban. Világosság 1988. 8-9. sz. 559-564.

Mészöly Miklós: Egyetemes magyar felelôsségtudat. Medvetánc. Jelentések a határokon túli magyarság kisebbségi helyzetérôl. Csehszlovákia, Szovjetunió, Románia, Jugoszlávia. ELTE, Bp. 1988. 5-16. (Medvetánc könyvek)

Mollay Károly: Magyarország régi németsége. = (Háromszáz) 300 éves együttélés. A magyarországi németek történetébôl. - 300 Jahre Zusamennleben. Aus der Geschichte der Ungarndeutschen. 2. köt. Tankönyvk., Bp. 1988. 25-32.

Molnár Gusztáv: Limes. Medvetánc. Jelentések a határokon túli magyar kisebbségek helyzetérôl. Csehszlovákia, Szovjetunió, Románia, Jugoszlávia. ELTE, Bp. 1988. 39-55. (Medvetánc könyvek)

Nagy Imre Gábor: Adalékok Mohács nemzetiségeinek nyelvhasználatához a 19. század második felében. = Baranyai Helytörténetírás 1987-1988. Pécsi Szikra ny. Pécs 1988. 419-434.

Nyíri Tamás: A budaörsi kitelepítésrôl. = (Háromszáz) 300 éves együttélés. A magyarországi németek történetébôl. - 300 Jahre Zusamennleben. Aus der Geschichte der Ungarndeutschen. 2. köt. Tankönyvk., Bp. 1988. 172-180.

Pomogáts Béla: Hogyan tovább? Van-e tovább? Az erdélyi magyarság helyzetérôl és jövôjérôl. Új Látóhatár 1988. 4. sz. 462-469.

Popély Gyula: Az 1930. évi Csehszlovák népszámlálás végrehajtása. = Magyarságkutatás 1988. Magyarságkutató Intézet, Bp. 1988. 145-175.

Ránki György: A magyarországi zsidóság foglalkozási szervezete a két világháború között. Történelmi Szemle, 1987-88. 3. sz. 256-266.

Regényi Emil-Törzsök Erika: Romániai menekültek Magyarországon 1988. Medvetánc. Jelentések a határokon túli magyar kisebbségek helyzetérôl. Csehszlovákia, Szovjetunió, Románia, Jugoszlávia. ELTE, Bp. 1988. 175-185.

Rehák László: Nemzet, nemzetiség, kisebbség Jugoszláviában. Gondolat, Bp. 1988. 182 l. (Közös dolgaink)

Renner, Karl: Az ausztriai nemzetek harca az államért. (Részletek.) = A nemzeti kérdésrôl. 1896-1914. Szerk. Zalai Edvin. Kossuth, Bp. 1988. 89-109.

Rétay Gábor: Nemzetiségkép és asszimiláció. Világosság 1988. 8-9. sz. 597-604.

Sauter, Hans: A magyarországi németek hídépítô szerepe. = (Háromszáz) 300 éves együttélés. A magyarországi németek történetébôl. - 300 Jahre Zusamennleben. Aus der Geschichte der Ungarndeutschen. 2. köt. Tankönyvk., Bp. 1988. 249-256.

Seewann, Gerhard: A magyarországi németség mint etnikum. Fejlôdésének néhány alapvonása 1918-tól 1945-ig. = (Háromszáz) 300 éves együttélés. A magyarországi németek történetébôl. - 300 Jahre Zusamennleben. Aus der Geschichte der Ungarndeutschen. 2. köt. Tankönyvk., Bp. 1988. 101-115.

Sipos Péter: A magyarországi németség és a munkásmozgalom viszonyának egyes kérdései. = (Háromszáz) 300 éves együttélés. A magyarországi németek történetébôl. - 300 Jahre Zusamennleben. Aus der Geschichte der Ungarndeutschen. 1. köt. Szerk. Hambuch Vendel. Tankönyvk., Bp. 1988. 98-113.

Stark Ferenc: A Magyar Népköztársaság nemzetiségi politikája. = (Háromszáz) 300 éves együttélés. A magyarországi németek történetébôl. - 300 Jahre Zusamennleben. Aus der Geschichte der Ungarndeutschen. 1. köt. Szerk. Hambuch Vendel. Tankönyvk., Bp. 1988. 166-192.

Stipkovits Ferenc: A rábavidéki szlovének helyzete 1946-1947-ben. A Szombathely Berzsenyi Dániel Tanárképzô Fôiskola Tudományos Közleményei, 6. köt. Szombathely 1988. 77-93.

Süle Andrea, R: A Román Kommunista Párt nemzetiségi politikája a pártdokumentumok tükrében. Medvetánc. Jelentések a határokon túli magyar kisebbségek helyzetérôl. Csehszlovákia, Szovjetunió, Románia, Jugoszlávia. ELTE, Bp. 1988. 139-153. (Medvetánc könyvek)

Süle Andrea, R.: Tények és következtetések a II. világháború utáni román népszámlálások adatai alapján. = Magyarságkutatás 1988. Magyarságkutató Intézet, Bp. 1988. 123-144.

Süle Andrea, R.: Vitatott kérdések és szemléleti különbségek a magyar és román történetírásban. Alföld 1988. 11. sz. 36-54.

Szabó Miklós: Történelmi nemzet - etnikus tudat. Világosság 1988. 8-9. sz. 582-589.

Szalayné Sándor Erzsébet: A kisebbségek nemzetközi jogi védelme a Nemzetek Szövetségének égisze alatt. = Tanulmányok a nemzeti kisebbségek védelmérôl. 1-2. Szerk. Szalayné Sándor Erzsébet. JPTE, Pécs 1988. 1. köt. 59-128.

Szalayné Sándor Erzsébet: A kisebbségi jogok európai egyezménye. Tervezet. = Tanulmányok a nemzeti kisebbség védelmérôl. 1-2. Szerk. Szalayné Sándor Erzsébet. JPTE, Pécs 1988. 2. köt. XVII-XLI.

Szarka László: Kisebbségvédelem, reciprocitás, revízió. Megjegyzési kísérletek a nemzetiségi kérdés terén. = Békétlen évtizedek 1918-1938. Tanulmányok és dokumentumok a magyar-csehszlovák kapcsolatok történetébôl a két világháború között. Szerk. Szarka László. MTA, Bp. 1988. 45-60. (Hungaro-bohemicoslovaca 2.)

Szász Zoltán: A hivatalos nemzetiségi politika céljai és lehetôségei a dualizmus korában. = (Háromszáz) 300 éves együttélés. A magyarországi németek történetébôl. - 300 Jahre Zusamennleben. Aus der Geschichte der Ungarndeutschen. 2. köt. Tankönyvk., Bp. 1988. 76-83.

Székely András Bertalan: Magyar-szlovén szellemi kapcsolatok. = Napjaink 1988. 6. sz. 6.

Székely András Bertalan: A nemzetiségi lét vállalása és a társadalmi beilleszkedés. Társadalomkutatás 1988. 3. sz. 32-47.

Szende Béla: Azonosságtudat és nyelvi kultúra a magyarországi németek körében. = (Háromszáz) 300 éves együttélés. A magyarországi németek történetébôl. - 300 Jahre Zusamennleben. Aus der Geschichte der Ungarndeutschen. 1. köt. Szerk. Hambuch Vendel. Tankönyvk., Bp. 1988. 193-210.

Szentfülöpi Antal: Adalékok a magyarországi nemzetiségi politikához a két világháború között és a Magyarországi Német Népmûvelôdési Egyesület történetéhez. = (Háromszáz) 300 éves együttélés. A magyarországi németek történetébôl. - 300 Jahre Zusamennleben. Aus der Geschichte der Ungarndeutschen. 2. köt. Tankönyvk., Bp. 1988. 84-100.

Szita László: Adatok Laskó történetéhez. = Horvátországi Magyarok Szövetsége Évkönyve. 10. kötet. HMSZ, Eszék 1988. 147-175.

Szita László: A német iskolaügy és az anyanyelvi oktatás néhány problémája a két világháború közötti Magyarországon. = (Háromszáz) 300 éves együttélés. A magyarországi németek történetébôl. - 300 Jahre Zusamennleben. Aus der Geschichte der Ungarndeutschen. 2. köt. Tankönyvk., Bp. 1988. 116-131.

Sztálin, IV.: Marxizmus és nemzeti kérdés. (Részletek.) = A nemzeti kérdésrôl. 1896-1914. Szerk. Zalai Edvin. Kossuth, Bp. 1988. 265-285.

Tamás Gáspár Miklós: Liberalizmus és nacionalizmus. Medvetánc. Jelentések a határokon túli magyar kisebbségek helyzetérôl. Csehszlovákia, Szovjetunió, Románia, Jugoszlávia. ELTE, Bp. 1988. 17-30. (Medvetánc könyvek)

Teleki Pál: Magyar nemzetiségi politika. Vigília 1988. 9. sz. 663-687.

Tenke Sándor: Romániából menekültek. Confessio 1988. 2. sz. 99-111.

Tilkovszky Lóránt: A magyarországi nemzetiségi politika és a hazai németség 1919-1945 között. = (Háromszáz) 300 éves együttélés. A magyarországi németek történetébôl. - 300 Jahre Zusamennleben. Aus der Geschichte der Ungarndeutschen. 1. köt. Szerk. Hambuch Vendel. Tankönyvk., Bp. 1988. 114-137.

Tilkovszky Lóránt: Viták a Területvédô Liga nemzetiségi bizottságában 1920 júliusában. = Baranyai Helytörténetírás 1987-1988. Pécsi Szikra ny. Pécs 1988. 435-478.

Timár György: A Duna-Drávaszög népesedéstörténete. = Baranyai Helytörténetírás 1987-1988. Pécsi Szikra ny. Pécs 1988. 343-372.

Tóth Lajos: A nemzetiségi tanulók anyanyelvi oktatása Vajdaságban. Létünk 1988. 5. sz. 604-621.

Tóth Pál Péter: Kovács Imre az emigrációban. História 1988. 6. sz. 22-24.

Varga E. László: Az erdélyi magyarság fôbb statisztikai adatai az 1910 utáni népszámlálások tükrében. = Magyarságkutatás 1988. Magyarságkutató Intézet, Bp. 1988. 37-122.

Varsányi Péter István: Szerbek és magyarok között a Tisza mentén. Csernovits Péter politikai pályája. Csongrád m. ny. Szeged 1988. 243 l. (Dél-alföldi évszázadok 4.)

Venczel József: Erdélyi föld - erdélyi társadalom. Válogatott írások. Közgazdasági és Jogi K., Bp. 1988. 271 l. (Magyar társadalomtudósok a nagyvilágban)

Vígh Károly: A rutén kivándorlás kérdéséhez. = A Szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképzô Fôiskola Tudományos Közleményei. 6. köt. Szombathely 1988. 57-76.

Vukobratovic, Bozo: A nemzetek és nemzetiségek egyenjogúságának figyelemmel kísérését szolgáló szervezés intézményes és egyéb formái a Horvát Szocialista Köztársaságban. = Horvátországi Magyarok Szövetsége Évkönyve. 10. köt. HMSZ, Eszék 1988. 119-126.

Wellmann Imre: A magyarországi németek betelepítése. = (Háromszáz) 300 éves együttélés. A magyarországi németek történetébôl. - 300 Jahre Zusamennleben. Aus der Geschichte der Ungarndeutschen. 1. köt. Szerk. Hambuch Vendel. Tankönyvk., Bp. 1988. 33-52.

Wirth József: A lengyeli internáló tábor. = (Háromszáz) 300 éves együttélés. A magyarországi németek történetébôl. - 300 Jahre Zusamennleben. Aus der Geschichte der Ungarndeutschen. 2. köt. Tankönyvk., Bp. 1988. 222-234.

Zalewski, Kazimierz: A nemzeti kérdés Oroszországban. = A nemzeti kérdésrôl 1896-1914. Szerk. Zalai Edvin. Kossuth, Bp. 1988. 251-264.

Zielbauer György: A hazai németek kitelepítésérôl az Unser Hauskalender 1949-1986 közötti számaiban megjelent cikkek, írások alapján. = (Háromszáz) 300 éves együttélés. A magyarországi németek történetébôl. - 300 Jahre Zusamennleben. Aus der Geschichte der Ungarndeutschen. 2. köt. Tankönyvk., Bp. 1988. 190-200.

Zielbauer György: A németség asszimilációja Gyôr-Sopron megyében (1920-1980). Mûhely 1988. 1. sz. 56-68.

Zielbauer György: Nyugat-Dunántúl németsége XX. századi történetének néhány kérdése és az asszimiláció (1920-1980). Történettudomány 1988. 95-118.

ua. = A Szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképzô Fôiskola Tudományos Közleményei . 6. köt. 1988. 95-116.


 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» A Hét
» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék