magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  összes lapszám» VI. ÉVFOLYAM - 2000. 2. (20.) SZÁM - Romániai magyar magánegyetem
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   


A Sapientia Alapítvány pályázati felhívása*

A kolozsvári székhelyû Sapientia Alapítvány Erdélyi Magyar Magánegyetem (továbbiakban: Intézmény) alapítását tûzte ki célul.

Az Intézmény létesítésének fôbb elvei:

- a felsôoktatási intézmények mûködésére Romániában érvényes jogszabályi elôírások teljesítése;

- az ország társadalmi-gazdasági változásainak, az erdélyi régió munkaerôpiaci igényeinek megfelelô képzési és kutatási feltételek megteremtése;

- az Európai Unió tagállamai és a fejlett országok felsôoktatására jellemzô normák figyelembevétele és alkalmazása;

- a képzés és a kutatás minôségét garantáló feltételrendszer kialakítása a versenyképesség, valamint a széles körû nemzetközi kapcsolatok megteremtése érdekében;

- a képzési kínálat bôvítése a magyar nyelvû felsôoktatásban, különös tekintettel a hiányzó szakmai profilokra, az anyanyelvi kompetencia erôsítése.

A jelen pályázat általános célja a fenti elvek alapján létrehozandó Intézmény alapításának elôkészítését szolgáló szakmai tervek és javaslatok, az Intézmény mûködésébe integrálható, meglévô kapacitások összegyûjtése, az Intézmény érdekeit szolgáló fejlesztési igények feltérképezése, és a 2000/2001-ben megvalósítható projektek támogatása a Sapientia Alapítvány rendelkezésére álló forrásokból, a pályázat keretében megítélt anyagi eszközök felhasználásával.

A támogatási keret a Magyar Köztársaság Országgyûlése által felajánlott 2 milliárd forint.

Pályázatot nyújthatnak be az Alapítvány szándékával és az intézményalapítás elveivel azonosuló erdélyi magyar felsôoktatási intézmények, egyházak, tudományos és kulturális, valamint gazdasági célú szervezetek, társaságok, magánszemélyek. Több intézmény, szervezet közösen is pályázhat.

Ha a projektben leírt terv megvalósításában valamely jelenleg mûködô szervezet vagy intézmény érintett (pl.: önkormányzat, érvényes akkreditációval rendelkezô romániai, magyarországi vagy harmadik országbeli felsôoktatási intézmény), akkor a pályázathoz csatolni kell ezen szervezetek, intézmények felelôs vezetôi által aláírt támogató nyilatkozatot.

Amennyiben a pályázat mûködô intézmény, képzés, képzési program vagy egyéb felsôoktatási célú fejlesztésnek a létrehozandó Intézmény kereteibe történô teljes integrálására vonatkozik, akkor az érintett intézményt jelenleg fenntartó szervezet képviselôje által aláírt egyetértô nyilatkozatot is csatolni kell.

A pályázatban meg kell nevezni a szervezet(ek) képviselôit és a projekt megvalósításáért felelôs személyt.

Az Alapítvány 3 konkrét célra ír ki pályázatot:

1. A 2000/2001-es tanévben az Intézmény keretében ideiglenes mûködési engedéllyel beindítható szak vagy egyéb egyetemi jellegû oktatási program beindítására és mûködtetésére, ide értve a már mûködô képzési programok integrációját is teljes infrastruktúrájukkal együtt.

2. Olyan hosszabb távon beindítható szakra vagy egyéb egyetemi jellegû oktatási programra, amelyhez már a 2000/2001-es tanévben nélkülözhetetlen a szellemi és anyagi infrastruktúra fejlesztésének megkezdése.

3. Az Intézményhez kapcsolódó, képzést és kutatást segítô szolgáltató egységek felállítására, illetve mûködtetésére.

A pályázati programok az Intézmény alapításához kötôdô alábbi feladatokhoz kapcsolódhatnak:

1. Az Intézmény mûködését megalapozó tervek, koncepciók, szakanyagok:

a) demográfiai, munkaerôpiaci háttéranyagok, tanulmányok, prognózisok készítése;

b) képzési programok, tantervek kidolgozása, korszerûsítése, illetve adaptálása;

c) az Intézmény oktatási-kutatási, irányítási funkciókat ellátó, illetve szolgáltató jellegû szervezeti egységeinek (kar, tanszék, adminisztratív irányító egységek, gyakorlóhelyek, könyvtárak, laborok, diák-szociális intézmények stb.) területi elhelyezkedésére, mûködésére, az egységek közötti együttmûködésre vonatkozó tervek, megvalósítási tervtanulmányok kidolgozása;

2. Az Intézmény mûködéséhez szükséges személyi feltételek biztosítása:

a) az intézmény irányításában közremûködôk speciális képzése (menedzsment-programok);

b) mobilitás elôsegítése a minôségi oktatógárda kialakításához.

3. Az Intézmény mûködéséhez szükséges tárgyi feltételek megteremtése:

a) építés, épületfelújítás, épületbôvítés, ingatlanvásárlás;

b) berendezési tárgyak (bútorok, biztonsági berendezések stb.) beszerzése;

c) eszközbeszerzés (oktatást-kutatást szolgáló gépek, mûszerek, oktatástechnikai eszközök, gyakorlati képzéshez szükséges infrastruktúra, irodakorszerûsítés stb.);

d) könyvtárfejlesztés (állománygyarapítás, könyvtári szolgáltatások fejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzése stb.);

e) diákjóléti célokhoz kapcsolódó fejlesztések.

A pályázatban a fenti konkrét célokhoz és a felsorolt feladatok megvalósításához kapcsolódó programok nyújthatók be, a tematikailag összefüggô vállalásokat alprogramként szerepeltetve.

A pályázati dokumentáció fô fejezetei:

I. A pályázó adatai

1. A pályázó [szervezet(ek), magánszemély(ek)] azonosítására szolgáló adatok

2. A pályázó kompetenciájának megítéléséhez szükséges információk

II. A pályázati program leírása

1. A programban közvetlenül részt vevô személyek szakmai tapasztalatai

2. A program általános leírása, indoklása, különös tekintettel az alapítás elveire

3. A programterv megvalósításakor figyelembe veendô jogszabályi feltételek, döntési pontok (kompetenciák) és a megvalósításhoz fûzôdô kockázatok

4. Meglevô kapacitás integrálása esetén a jelenlegi, illetve a létrehozandó kapacitás esetében a tervezett mûködés és a mûködési feltételek bemutatása

5. A program részletes ismertetése, a végrehajtás idôbeli ütemezése (az elôfeltételek figyelembevételével)

6. A megvalósított program fenntartásához szükséges (kalkulált) éves mûködési kiadás

III. A pályázati program költségterve

1. A program megvalósításához a pályázati keretbôl igényelt támogatás (személyi jellegû kiadás és járulékai, dologi kiadás, felhalmozás)

2. A program lebonyolításához igényelt támogatás és felhasználásának ütemterve

3. A saját és egyéb források megjelölése

4. Nem pénzjellegû, természetbeni hozzájárulások ismertetése

A benyújtott pályázatok értékelésének szempontjai:

1. Az általános cél és a pályázati program céljának összhangja

2. A pályázati program illeszkedése az intézményalapítás jelenlegi folyamatába

3. A program kidolgozottsága (a pályázat információ-tartalma)

4. A célok teljesülésének realitása a kiinduló helyzet ismeretében

5. A program pénzügyi tervének realitása

6. A tervezett fejlesztés fenntarthatósága

A pályázatok elbírálása

Az Alapítvány Kuratóriuma a pályázatok szakértôk bevonásával történô kiértékelése után dönt a támogatások odaítélésérôl.

A döntés várhatóan pályázatonként eltérô idôt igényel. A Kuratórium a pályázókat a beadási határidôtôl számított 2 hónapon belül értesíti a döntésrôl.

A Kuratórium fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati fordulót eredménytelennek nyilvánítsa.

A Kuratórium döntésével szemben fellebbezésnek helye nincs.

A támogatásról meghozott pozitív döntés nem jelent automatikusan fizetési kötelezettséget, a Kuratórium, ha indokolt, a pályázóval utólag egyeztethet.

Szerzôdési feltételek

A megvalósításra az Alapítvány szerzôdést köt a nyertes pályázókkal olyan feltétellel, hogy a fejlesztés során létrejött szellemi termékek, a beszerzett eszközök, ingatlanok a Sapientia Alapítvány, illetve a létrehozandó Intézmény tulajdonát képezik. Megfelelô feltételek esetén a pályázati támogatásból vásárolt, épített vagy felújított ingatlanok a tulajdonossal/felhasználóval kötött megállapodás alapján annak tartós használatába kerülhetnek. A pályázati támogatásból beszerzett eszközök más intézménynél határozott idejû (haszon)kölcsön szerzôdés alapján mûködtethetôk.

A támogatási keretek megnyitása a szerzôdéskötés után várható. A keretfelhasználás szabályairól az Alapítvány tájékoztatja a nyertes pályázókat.

Futamidô

A jelenlegi pályázattal elnyerhetô támogatás futamideje: 2000-2001. A programok további támogatásáról, illetve újabb pályázati forduló kiírásáról a Kuratórium 2001 elején dönt.

A nyertes pályázati program finanszírozására kötendô megállapodás határideje 2001. június 30-án jár le. (Indokolt esetben a támogatási keret felhasználásának határideje a Kuratórium hozzájárulásával legfeljebb további 6 hónapra meghosszabbítható.)

A támogatási keretek felhasználásának ellenôrzése, az elszámolás módja

- Elôzetes jóváhagyás szükséges:

- megbízás aláírásához szakértôi tevékenységre, a benyújtott munkaterv alapján;

- ingatlanvásárláshoz, ingatlanra vonatkozó tartós bérleti szerzôdés megkötéséhez;

- értékhatártól függôen árubeszerzéshez, ingatlan-felújításhoz az ajánlati okmányok benyújtásával.

- A számlák ellenjegyzés után fizethetôk ki.

- Részjelentést kell benyújtani fél év elteltével az elvégzett feladatokról. A pénzeszközök további felhasználása a tevékenység eredményességének függvénye.

- A projekt befejezése után tartalmi és pénzügyi beszámolót kell készíteni. A teljesítés elfogadása helyszíni ellenôrzéssel történik.

- Az ellenôrzés és elszámolás formáját és módját részletesen a nyertes pályázatokra kötött szerzôdések tartalmazzák.

Pályázni az e célra készült ûrlap felhasználásával lehet. Az ûrlapok beszerezhetôk vagy igényelhetôk a Sapientia Alapítvány Titkárságán: 3400 Cluj, str. I. C. Bratianu nr. 51., illetve elektronikus formában a következô e-mail címen: sapientia@mail.dntcj.ro, továbbá szintén letölthetô formában hozzáférhetôk az alábbi internet címen: www.hhrf.org.

A Kuratórium pályázati felkészítô találkozókat szervez, amelyek helyérôl és idôpontjáról a nyomtatott sajtón keresztül értesíti az érdekelteket.

A pályázatot 5 példányban kell benyújtani a következô címre:

SAPIENTIA ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA

KOLOZSVÁR

3400 Cluj, str. I. C. Bratianu nr. 51.

A pályázat benyújtásának határideje:

Az 1. konkrét pályázati cél esetén

2000. május 12. 16 óra (vagy aznapi postabélyegzôvel feladva);

a 2. és 3. konkrét pályázati cél esetén

2000. május 31. 16 óra (vagy aznapi postabélyegzôvel feladva).

A pályázatról felvilágosítást ad: Tonk Sándor - a kuratórium elnöke;

Tánczos Vilmos - a kuratórium alelnöke;

Székely István - a kolozsvári Programiroda vezetôje.

Cím: 3400 Cluj, str. I. C. Bratianu nr. 51.

e-mail: sapientia@mail.dntcj.ro

telefon: 093.542 313

Kolozsvár, 2000. április 20.

-----------------------------

* Forrás: http://www.hhrf.org/sapientia/index.htm


 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» A Hét
» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék