magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  összes lapszám» VI. ÉVFOLYAM - 2000. 2. (20.) SZÁM - Romániai magyar magánegyetem
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   


A Sapientia Alapítvány Kuratóriumának
Nyilatkozata az Erdélyi Magyar Magánegyetem létrehozásáról
*

Az erdélyi magyar történelmi egyházak nyolc vezetôje által Kolozsvárott létrehozott Sapientia Alapítvány Kuratóriuma az Alapítók által reáruházott jogával élve, az Alapítók és a magyar közösség iránti felelôsségét átérezve, a mai napon elhatározta az Erdélyi Magyar Magánegyetem megalapítását. Ennek alkalmából a leendô intézmény létrehozására és mûködtetésére vonatkozóan az alábbi elvek érvényesítése mellett kötelezi el magát:

I. Alapelvek

A leendô egyetem a regionális vonzáskörzet igényeihez igazodó, a jövô színvonalának megfelelô, és az Unióba tömörülô Európa értékeit közvetítô felsôoktatási intézménnyé kíván válni.

A születô intézmény a román-magyar szakmai, tudományos kapcsolatok új színterét kívánja megnyitni, a meglévô lehetôségeket kihasználva, rugalmasan együttmûködve Románia állami és magán-felsôoktatási intézményeivel, és így a maga eszközeivel hozzá kíván járulni a román felsôoktatás modernizációjához, Románia felzárkózási esélyeinek javításához.

Az Erdélyi Magyar Magánegyetem létrehozása nem érinti Románia magyar adófizetô polgárainak az állami, anyanyelvû felsôoktatási intézményre vonatkozó, Románia Alkotmányába foglalt jogait és Románia kormányának ebbôl eredô kötelezettségeit.

Az intézmény számít a magyar kormány hosszú távú támogatására, a magyar szellemi élet, a magyarországi felsôoktatási intézmények segítségére, és mindent megtesz azért, hogy méltó legyen a nemzetközi szervezetek szakmai és pénzügyi segítségére.

II. Az egyetem szervezete

Az erdélyi magyarság demográfiai, gazdasági és kulturális tagoltságához, eltérô igényeihez igazodva, a Magyar Magánegyetem egységes szervezetben, de több lábon álló, rugalmas és változatos formában és oktatási programok szerint kíván mûködni, tiszteletben tartva egyes részeinek autonómiáját.

A fejlesztés során az oktatási és az oktatást segítô háttérintézmények mellett olyan infrastruktúra létrehozására is törekszik, amely az állami román felsôoktatásban tanuló diákok és tanárok számára is hozzáférhetô, és amely javítja tanulási, oktatási feltételeiket, életkörülményeiket.

A megvalósítást "modulrendszerû" építkezéssel kívánja folytatni. Rövid távon a magánegyetem keretei között olyan funkciók/programok kivitelezését kezdi meg, amelyek önállóan, az egyetemi hálózat más részeitôl függetlenül is létrehozhatók, és amelyek mûködtetése rövid távon biztosítható.

Az intézmény távlati célként teljes Universitas kiépítésére törekszik, és mindent megtesz azért, hogy mûködtetését saját erôforrásai biztosítsák.

III. Képzési formák

A képzési kínálatban olyan területekre kíván koncentrálni,

- amelyeken magyar nyelven jelenleg nem folyik oktatás;

- amelyeken nincs, vagy kezdeti szakaszban van a román nyelvû oktatás;

- amelyek kiemelkedôen fontosak az identitás megôrzésében.

A versenyképes és a szülôföldön hasznosítható tudás közvetítését szem elôtt tartva, a tanügyi törvény elôírásaihoz igazodva, az oktatásban kialakítja a román és az idegen nyelvû képzés megfelelô arányát. Az akkreditáció feltételeinek teljesítése érdekében szoros kapcsolatot alakít ki romániai társintézményekkel.

A hosszú távú, stratégiai jelentôségû oktatási programok kialakítására és megtervezésére a hazai és a magyarországi szakmai szereplôk részvételével nyilvános vitát kezdeményez. A részprogramok megvalósítására pályázatot ír ki, amely egyértelmûvé teszi az intézményépítésbe bekapcsolódó szervezetek hozzájárulásának formáját és mértékét.

IV. Területi elhelyezkedés

A területi elhelyezés során két egymással ellentétes szempontrendszer - koncentráció, költséghatékonyság, képzés tömegszerûsége, illetve az erdélyi magyarság széttagoltsága, regionális érdekei, igényei és lehetôségei - egészséges egyensúlyát kívánja kialakítani.

Ehhez igazodva, a Kolozsvárott létesítendô adminisztratív központtal együtt négy helyszínen kezdi meg az intézmény egységeinek építését. Nagyváradon - a magánegyetemhez való csatlakozást elôször felajánló Partiumi Keresztény Egyetemre épülve -, Székelyföldön, Kolozsvárott és Marosvásárhelyen.

V. Külsô támogatás

Tekintettel a feladat nagyságára, a nemes, és a magyar közösség egészét érintô célra, az Erdélyi Magyar Magánegyetem Alapítója számít az intézmény céljaival és az Alapítás elveivel egyetértô személyek és szervezetek anyagi, intellektuális, politikai és erkölcsi támogatására.

Ennek érdekében az Alapító a modern kommunikáció eszközeit felhasználva megfelelô formában és folyamatosan tájékoztatja a közvéleményt a megvalósítandó programokról és az egyetemfejlesztés állapotáról, biztosítja a támogatásoknak a támogató céljaival megegyezô, hatékony felhasználásának feltételeit, megteremti az elszámolás és az ellenôrzés törvényes elôírásoknak megfelelô, pontos és átlátható rendszerét.

Kolozsvár, 2000. április 14-én

A Sapientia Alapítvány Kuratóriuma

--------------------------------------

* Forrás: http://www.hhrf.org/sapientia/index.htm


 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» A Hét
» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék