magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  összes lapszám» V. ÉVFOLYAM - 1999. 1. (15.) SZÁM - Külpolitika, euro-atlanti és összmagyar integráció
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   


A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája

1984

Arday Lajos: A magyarországi nemzetiségekre vonatkozó jelenkori kutatások, kutatási eredmények. = Magyarországi Nemzetiségi Kutatások 1984. Rétsági konferencia. Szerk. Kôvágó László. Bp. 1984. 7–29.

Bognár Kálmán: A kitelepítések. Új Látóhatár 1984. 2. sz. 222–228.

Borsi-Kálmán Béla: Egy múlt századi román–magyar megegyezési kísérlet történetéhez. Tiszatáj 1984. 9. sz. 57–68.

Borsi-Kálmán Béla: A román nemzettudat fejlôdése a Kárpátokon innen és túl. (1821–1860). Kortárs 1984. 4. sz. 594–613.

Csepeli György: Nemzeti tudat és érzésvilág Magyarországon a 70-es években. Bp. 1984, Múzsák. 110. (Társadalom és művelôdés 1.) Bibliogr. 108–110.

Cseresznyés Ferenc: Egy "elfelejtett" szakaszáról a baranyai telepítéseknek (1948. szept. – 1948. dec.). Baranyai Művelôdés 1984. 2–3. sz. 150–152.

Csukás István: Mikszáth gondolatai a nemzetiségi kérdésrôl. Szeged 1984, Szegedi ny. 3–47. (Acta Historiae Litterarum Hungaricarum 20. Tom.)

Csuka István: Ignjatovic Jakov és a magyar szabadságharc. Déli Csillag 1984. 1. sz. 30–31.

Dabas Rezsô: Burgenland álarc nélkül. Montreal 1984. Máté GmbH. 415.

Deák Pál, P.: Magyarságtudat külföldön. Lármafa. Magyarságtudat szimpózium. Toronto 1984. Rákóczi Press. 125–152.

Duray Miklós: Üzenet a határon túlra. = Nemzet és demokrácia Kelet-Európában. Paris 1984. Dialogues Européens. 155–158. (Magyar Füzetek 13.)

Erdélyi István: Kárpátalja. New York 1984. Szerzô. 28.

Gorjanac Radojka: Az 1919. évi szerb népszámlálás a megszállt Baranyában. = Baranyai Helytörténetírás 1983–84. Pécs 1984. 513–547.

Gruic, Marinko: A Horvát Szocialista Köztársaság területén élô nemzetiségek helyzetének elemzése. – Horvátoszági Magyarok Szövetsége Évkönyve. 6. köt. Eszék 1984. M.H.Sz. 48–62.

Gyivicsán Anna: Anyanyelvi kultúra és értékrend a magyarországi szlovákoknál. = Magyarországi Nemzetiségi Kutatások 1984. Rétsági konferencia. Szerk. Kôvágó László. Bp. 1984. 135–147.

Gyivicsán Anna: A két kultúra kölcsönhatása a magyarországi szlovákoknál. Tiszatáj 1984. 11. sz. 42–48.

Gyôri-Nagy Sándor: Határmenti német–magyar kétnyelvűség. = Magyarországi Nemzetiségi Kutatások 1984. Rétsági konferencia. Szerk. Kôvágó László. Bp. 1984. 39–71.

Gyôri-Nagy Sándor: Interetnikum, interkultúra, természetes kétnyelvűség. A brennbergbányai német nemzetiségi kultúráról. Tiszatáj 1984. 11. sz. 48–53.

Hajnal László Gábor: A magyarországi "Szent Bertalan éjszakák". A kitelepítésekrôl. Új Látóhatár 1984. 4. sz. 530–539.

Hanák Péter: A dunatáji közösségtudat. Műhely 1984. 3. sz. 3–20.

Hites Kristóf: Csehszlovákiai Magyarok Nemzeti Bizottmánya. Katolikus Szemle 1984. 3. sz. 273–274.

Illyés Elemér: Erdélyi krónika. Katolikus Szemle 1984. 1. sz. 80–81.

Illyés Elemér: Újabb jelentések Erdélybôl. Katolikus Szemle 1984. 4. sz. 371–373.

Joó Rudolf: Az etnikai folyamatok és a politikai folyamatok néhány összefüggése. Társadalomkutatás 1984. 2. sz. 98–105.

Joó Rudolf: Nemzeti és nemzetiségi önrendelkezés, önkormányzat, egyenjogúság. Bp. 1984. Kossuth. 280 l. Bibliogr. fejezetenként. (Napjaink kérdései.)

Joó Rudolf: Nemzetiségi kérdés, kisebbségi egyenjogúság napjainkban. = Együtt a nemzetiségekkel. Nemzetiségi politika a mai Magyarországon. Összeáll. és szerk. többen. Bp. 1984. Kossuth. 140–146.

Joó Rudolf: Nemzetiségi nyelv és tudat a magyarországi nemzetiségi középiskolákban. = Magyarországi Nemzetiségi Kutatások 1984. Rétsági konferencia. Szerk. Kôvágó László. Bp. 1984. 39–58.

Joó Rudolf: A nemzetiségi tudat (értékrend, orientáció) vizsgálata a magyarországi nemzetiségi gimnáziumok végzôs osztályaiban. Tiszatáj 1984. 11. sz. 36–42.

Kende Péter: A kisebbségek és a magyar sérelemérzet. = Nemzet és demokrácia Kelet-Európában. Paris 1984, Dialogues Europeens. 106–131. (Magyar Füzetek 13.)

Kozma Mihály: Nemzetiségi magatartás a tájnyelv és az irodalmi nyelv használatában a magyarországi románok körében. = Magyarországi Nemzetiségi Kutatások 1984. Rétsági konferencia. Szerk. Kôvágó László. Bp. 1984. 72–86.

Kozma Mihály: Román nemzetiség magyar környezetben. Tiszatáj 1984. 11. sz. 58–64.

Kôvágó László: A nemzetiségi kérdés Magyarországon. = Együtt a nemzetiségekkel. Nemzetiségi politika a mai Magyarországon. Összeáll. és szerk. többen. Bp. 1984. Kossuth. 165–179.

Magyar Kálmán: Források Somogy honfoglaló nemzetségérôl. (Adatok a magyar nemzetiségi szervezet középkori történetéhez.) = Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv. 15. köt. Kaposvár 1984. Somogyi ny. 1–39.

Merki Ferenc: A Horvát Szocialista Köztársaság magyar nemzetiségi iskolahálózatának fejlôdése 1968–1984. = Horvátországi Magyarok Szövetsége Évkönyve 6. köt. Eszék 1984. H.M.Sz. 63–107.

Nagy Károly: Magyar szigetvilágban ma és holnap. New York 1984. Püski. 159 l.

Peéry Rezsô: Requiem egy országrészért. 2. kiad. München 1984. Molnár ny. 135 l. (Auróra kiskönyvek 8.)

Polányi Imre: A magyarországi szlovákok nemzeti tudatát befolyásoló történeti tényezôk. = Magyarországi Nemzetiségi Kutatások 1984. Rétsági konferencia. Szerk. Kôvágó László. Bp. 1984. 103–121.

Sajti Enikô: Székely telepítés és nemzetiségpolitika a Bácskában – 1941. Bp. 1984. Akadémia. 63 l. Bibliogr. 59–62. (Nemzetiségi füzetek 6.)

Sarosac Duo: A magyarországi délszlávok. = Együtt a nemzetiségekkel. Nemzetiségi politika a mai Magyarországon. Bp. 1984. Kossuth. 305–308.

Sozán Mihály: Zsidók egy magyar faluban. Új Látóhatár 1984. 1. sz. 45–60.

Szabó Zoltán: Illyés Gyula életművérôl. Könyvrôl könyvre. = Nemzet és demokrácia Kelet-Európában. Paris 1984. Dialogue Européens. 31–88. (Magyar Füzetek 13.)

Szász János András: A deszki szerbekrôl. Tiszatáj 1984. 11. sz. 54–58.

Székely András Bertalan: Nemzetiségi jogok és megvalósulások Szlovéniában. Világosság 1984. 3. sz. 163–169.

Tilkovszky Lóránt: A Magyarországi Szociáldemokrata Párt és a hazai német nemzetiség az 1930–as években. = Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv. Szerk. Kanyar József. 15. köt. Kaposvár 1984. Somogyi ny. 281–302.

Tilkovszky Lóránt: Magyarság és nemzetiség. Nemzetiségpolitikai irányzat Magyarországon (1919–1945). = A két világháború közötti Magyarországról. Vélemények, viták. Bp. 1984. Kossuth. 341–371.

Tilkovszky Lóránt: Nemzetiségek és a magyar hadsereg. História 1984. 5–6. sz. 52–53.

Vargyai Antal: A nemzetiségi politika Vas megyében. Állam és Igazgatás 1984. 11. sz. 1014–1023.

Veiter, Theodor: Kisebbségek chartája. Bécsi Napló 1984. 5. sz. 2.

Zielbauer György: A németség helyzete és mozgalmai a két világháború között Gyôr–Moson–Pozsony és Sopron vármegyében. Műhely 1984. 6. sz. 59–66.


 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» A Hét
» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék