magyar kisebbség
nemzetpolitikai szemle

       folyóiratok   » Magyar Kisebbség
    szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű a â î s t
  összes lapszám» V. ÉVFOLYAM - 1999. 1. (15.) SZÁM - Külpolitika, euro-atlanti és összmagyar integráció
 
 


| észrevételeim
   vannak

| kinyomtatom
| könyvjelzőzöm   


A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája

Blejer, Mario I.–Coricelli, Fabrizio: 3 ország, történet, szereplô. Rendszerváltás Kelet-Közép-Európában. Interjú Leszek Balcerowiczcal, Bod Péter Ákossal és Vaclav Klausszal. Bp. Széphalom Könyvműhely 1997.

Brogan, Hugh: Kennedy. Bp. Akadémiai K. 1997. (Y könyvek)

Czettler Antal: Teleki Pál és a magyar külpolitika, 1939-1941. Bp. Magvetô 1997. (Lassuló idô)

Dalnoki Ádám (szerk.): 10 év beszédei. Válogatás az elmúlt 10 év legfontosabb, legizgalmasabb politikai beszédeibôl. Könyv és video. Bp. MédiaMark 1997.

Font Márta–Krausz Tamás–Niederhauser Emil–Szvák Gyula: Oroszország története. Bp. Maecenas 1997.

Gombár Csaba–Hankiss Elemér–Lengyel László (szerk.): És mi lesz, ha nem lesz? Tanulmányok az államokról a 20. század végén. Bp. Korridor 1997. (Korridor kötetek)

Hankiss Elemér: Az emberi kaland. Egy civilizáció-elmélet vázlata. Bp. Helikon 1997.

Hankiss Elemér–Matkó István: A tulajdon kötelez. Az új tôkésosztály társadalmi szerepérôl. A. Tárki tanulmányával. Bp. Figyelô 1997.

Horkay Hörcher Ferenc (szerk.): A koramodern politikai eszmetörténet cambrige-i látképe. John Dunn, John G.A. Pocock, Quentin Skinner és Richard Tuck tanulmányai. Pécs. Tanulmány K. 1997.

Ignotus Pál: Vissza az értelemhez. Válogatás, szerkesztés és utószó: Bozóki András. Bp. Hatodik Síp Alapítvány, Új Mandátum 1997.

Kall Éva–Soproni Ágnes: "Írjátok le a sóhajtásomat!" Milyen lehet cigánynak lenni? Interjúk. Bp. Magvetô 1997.

Karácsony András: Bevezetés a társadalomelméletbe. Bp. Rejtjel 1997.

Kárpáti Zoltán (szerk.): Társadalmi és területi folyamatok az 1990-es évek Magyarországán. Bp. MTA TKKK 1997.

Kerényi Ervin: Környezetvédelem, környezetgazdálkodás, környezettudomány. Kislexikon és szótár. Bp. Elpídia 1997.

Kereszty András (szerk.): Tények könyve. NATO. Bp. Greger-Delacroix 1997.

Kis János: Az állam semlegessége. Bp. Atlantisz 1997. (East-European non-fiction)

Lendvai L. Ferenc: Közép-Európa koncepciók. Bp. Áron K. 1997. (Tények és érvek)

Lôrincz Lajos: A közigazgatás-tudomány alapjai. Bp. Rejtjel 1997.

Magyar és nemzetközi ki kicsoda, 1998. Bp. Biográf 1997.

A magyar közvélemény a NATO-tagságról 1994–1997. Bp. Stratégiai és Védelmi Kutatóint. 1997. (Védelmi tanulmányok No. 18.)

Paczkowski, Andrzej: Fél évszázad Lengyelország történetébôl. 1939–1989. Bp. 1956-os Intézet 1997.

Pokol Béla: Szociológiaelmélet. Bp. Felsôoktatási Koordinációs Iroda 1997.

Pusztaszeri László: Habsburg Ottó élete és kora. Bp. Nap K. 1997.

Radzinszkij, Edvard: Sztálin. Bp. Európa 1997.

Russel, Bertrand: A hatalom és az egyén. Bp. Kossuth K. 1997.

Sipos Péter: A szociáldemokrata szakszervezetek története Magyarországon. Bp. MTA Törttud. Int. 1997. (Társadalom- és művelôdéstörténeti tanulmányok 20.)

Somlai Péter: Szocializáció. A kulturális átöröklés és a társadalmi beilleszkedés folyamata. Bp. Corvina 1997. (Egyetemi Könyvtár)

Störig, Hans Joachim: A filozófia világtörténete. Bp. Helikon 1997.

Szabó Márton (szerk.): Szövegvalóság. Írások a szimbolikus és diszkurzív politikáról. Bp. MTA PTI 1997. (Scientia Humana: Politológia)

Szolzsenyicin, Alekszandr: Az "orosz kérdés" a XX század végén. Bp. Európa 1997.

*

Balázs Zoltán: Modern hatalomelméletek. Bp. Korona K. 1998.

Balogh László–Benkes Mihály: Az európai fejlôdés politikai dimenziói. Bp. Maecenas 1997.

Bayer József: A politikai gondolkodás története. Bevezetés. Bp. Osiris 1998. (Osiris tankönyvek)

Bodnár Vilmos–Fehér Zsuzsa–Varga Csaba (szerk.): Mi a jövô? Tudástársadalom? Információs társadalom? Telekommunikációs társadalom? Kultúratársadalom? Az információs társadalom és a magyar kezdeményezések. Bp. OMFB. ORTT. HÉÁ Stratégiakut. Int. 1998.

Bozóki András–Javorniczky István–Stumpf István: Magyar politikusok arcképcsarnoka. Bp. Századvég 1998.

Debreczeni József: A miniszterelnök. Antall József és a rendszerváltás. Bp. Osiris 1998. A Duna védelmében a hágai döntés után. Bp. Batthyány Lajos Alapítvány 1998.

Európa számokban. Szeged. Szukits 1998.

Fábián György (szerk.): Választási rendszerek. Bp. Osiris. Láthatatlan Kollégium 1997. (Szemeszter)

Foucault, Michel: Az igazság és az igazságszolgáltatási formák. Debrecen. Latin Betűk 1998.

Fülöp Mihály–Sipos Péter: Magyarország külpolitikája a 20. században. Bp. Aula 1998.

Gallai Sándor et al.: Parlamenti pártok és szakpolitikák, 1994–1997. Bp. Magyar Politikai Intézet 1997.

Gombár Csaba: Államoskönyv. A kormányokról és az állam kérdéseirôl. Bp. Helikon 1998. (Helikon Universitas. Politológia.)

Göncz Árpád: Sodrásban. Válogatott beszédek. Bp. Európa 1998.

Halász Gábor–Lannert Judit (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról, 1997. Bp. Országos Közokt. Int. 1998.

Hamilton, Alexander–Madison, James–Jay, John: A föderalista. Értekezések az amerikai alkotmányról. Bp. Európa 1998.

Haskó Katalin–Szénási Éva (vál. és szerk.): Válogatás a francia politikatudományból. Bp. Villányi úti Konferenciaközp. és Szabadegy. Alapítvány 1998. (Villányi úti könyvek 10.) (Politikatudományi sorozat 6.)

Jameson, Fredric: A posztmodern, avagy a késôi kapitalizmus kulturális logikája. Bp. Jószöveg, 1997. (Jószöveg könyvek)

Johancsik János (szerk.): Versenyben a voksokért. Nemzetközi tapasztalatok a pártok népszerűség-szervezési technikáiból. Bp. Villányi úti Konferenciaközp. és Szabadegy. Alapítvány 1998. (Villányi úti könyvek 11.) (Politikatudományi sorozat 7.)

Kalmár Melinda: Ennivaló és hozomány. A korai kádárizmus ideológiája. Bp. Magvetô 1998. (Lassuló idô)

Karikó Sándor (szerk.): Útban az Európai Unió felé. Szeged. Progress 1997.

Kereszty András (szerk.): Tények könyve. Régiók. Bp. Greger-Delacroix 1998.

Kereszty András (szerk.): Tények könyve. Zöld. Bp. Greger-Delacroix 1998.

Kolakowski, Leszek: Kis elôadások nagy kérdésekrôl. Bp. Európa 1998.

Kornai János: Az egészségügy reformjáról. Bp. KJK 1998.

Körösényi András: A magyar politikai rendszer. Bp. Osiris 1998. (Osiris tankönyvek)

Krausz Tamás (szerk.): Rendszerváltás és társadalomkritika. Tanulmányok a kelet-európai átalakulás történetébôl. Bp. Napvilág 1998.

Kulcsár Kálmán (szerk.): Az integráció: történelmi kihívások és válaszkísérletek. Bp. MTA PTI 1998. (Európai tanulmányok 2.)

Kulin Ferenc: Középkezdés. Közéleti írások és interjúk, parlamenti felszólalások. Bp. Mundus 1998.

Lózsy Tamás (szerk. és bev.): Izrael és a magyar sajtó. A zsidó állam 50 éve politikai napilapok tükrében. Bp. GLM Unió 1998.

Lôrincz Csaba–Németh Zsolt–Orbán Viktor–Rockenbauer Zoltán: Nemzetpolitika '88–'98. Tanulmányok, publicisztikák, beszédek, interjúk. Bp. Pro Minoritate 1998.

A Magyar Dolgozók Pártja határozatai, 1948–1956. Készült a Politikatörténeti Intézet gondozásában. Bp. Napvilág 1998.

Martin, Hans-Peter–Schumann, Harald: A globalizáció csapdája. Támadások a demokrácia és a jólét ellen. Bp. Perfekt 1998.

Martonyi János: Európa, nemzet, jogállam. Bp. Magyar Szemle. Európai Utas 1998.

Mészáros József–Szakadát István: Parlamenti képviselôi helyek megoszlásának becslése közvélemény-kutatási adatok alapján. Bp. Tárki 1998. (Tárki társadalompolitikai tanulmányok 6.)

Mezey Barna (szerk.): A magyar állam- és jogtörténet forrásai. Szöveggyűjtemény. Bp. Osiris 1998. (Osiris tankönyvek)

Ormos Mária: Magyarország a két világháború korában, 1914–1945. Debrecen, Csokonai K. 1998.

Paczolay Péter: Államelmélet. 1. Machiavelli és az államfogalom születése. Bp. Korona K. 1998.

Pierré-Caps, Stéphane: Soknemzetiségű világunk. Közép- és Kelet-Európa nemzeti kisebbségeinek jövôje. Bp. Kossuth K. 1997.

Pozsgay Imre: Koronatanú és tettestárs. Bp. Korona K. 1998.

Remnick, David: Lenin sírja. A szovjet birodalom végnapjai. Bp. Európa 1998.

Rudas Tamás: Hogyan olvassunk közvéleménykutatásokat? Bp. Új Mandátum 1998. (Membrán könyvek 1.)

Schmidt Mária–Tóth Gy. László (összeáll.): Janus-arcú rendszerváltás. Tanulmányok. Bp. Kairosz 1998.

Sólyom László–Paczolay Péter (szerk.): Az Alkotmánybíróság határozatai, 1997. Bp. Magyar Hivatalos Közlöny. 1998.

Szabó Márton: Diszkurzív térben. Tanulmányok a politika nyelvérôl és a politikai tudásról. Bp. Sciencia Humana 1998.

Szájer József: Jogállam, szabadság, rendszerváltozás. Beszédek, írások, dokumentumok 1987–1997. Bp. DAC Alapítvány 1998.

Szalai Erzsébet: Vadkeleti metszetek. Bp. Osiris 1998.

Szamuely László–Csaba László: Rendszerváltás a közgazdaságtanban – közgazdaságtan a rendszerváltásban. Bp. Közgazdasági Szemle Alapítvány 1998.

Szigeti Péter–Takács Péter: A jogállamiság jogelmélete. Bp. Napvilág 1998.

Szívós Péter–Tóth István György: A jóléti támogatások és a szegénység magyarországon, 1992–1997. Bp. Tárki 1998. (Tárki társadalompolitika tanulmányok 5.)

Thoma László: Táncrend. Rendszerváltó politikusok. Bp. Seneca 1998.

Tilkovszky Lóránt: Nemzetiségi politika Magyarországon a 20. században. Debrecen. Csokonai K. 1998.

Zentai Violette (szerk.): Politikai antropológia. Bp. Osiris. Láthatatlan Kollégium 1997. (Szemeszter)


 
kapcsolódók
  » impresszum
  » a Jakabffy Elemér Alapítvány hírlapgyűjteménye
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi könyvtárkatalógusa
  »a Jakabffy Elemér Alapítvány erdélyi kéziratkatalógusa

további folyóiratok

» A Hét
» Altera
» Altera
» Átalvető
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Művészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minorităților
» Glasul Minorităților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» Látó
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet
» Web

 
     
 

(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék